Po­li­sen: »Vi vill in­te be­hö­va in­gri­pa«

Metro Sweden (Stockholm) - - Järvaveckan -

fått ett ökat in­tres­se för vec­kan, sä­ger han.

Han be­rät­ta­de om po­li­sens ar­be­te kring Järva­vec­kan i år.

– Vi har en aning­en mind­re sats­ning i år, det be­ror på att vi in­te rik­tigt viss­te vad vi ha­de att vän­ta för­ra året ef­tersom det var Jär­vec­kans förs­ta. Nu vet vi mer vad har att vän­ta och har kun­nat pla­ne­ra in­för det.

He­la för­ra årets po­li­ti­ker­vec­ka i Jär­va gick lugnt till för­u­tom un­der Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­ledar­tal då en grupp per­so­ner bör­ja­de ma­ni­fe­ste­ra med ban­de­rol­ler och upp­trä­da stö­ran­de.

Juh­lin be­rät­tar att po­li­sen in­te ser att det finns nå­gon even­tu­ell hot­bild mot po­li­ti­ker­vec­kan. Sam­ti­digt, be­rät­tar han, att po­li­sen klas­sar ar­be­tet kring vec­kan som en »sär­skild in­sats«, vil­ket in­ne­bär att de sam­ar­be­tar med många ci­vi­la po­li­ser och lo­ka­la om­rå­de­spo­li­ser som vi­sar när­va­ro un­der vec­kan. Allt för att ska­pa en trygg käns­la för be­sö­kar­na och ut­stäl­la­re.

– Jag för­vän­tar mig en bra vec­ka. Det ska kän­nas tryggt att po­li­sen är här och det ska kän­nas tryggt för be­sö­kar­na att ha va­rit här när de går hem, sä­ger Emil Juh­lin och fort­sät­ter:

– Vi vill ju helst kun­na und­vi­ka att in­gri­pa i si­tu­a­tio­ner så länge som det är tankar och åsik­ter som får ut­rym­me, även om det kan bli star­ka så­da­na, men det är det som är de­mo­kra­ti. Men gi­vet­vis kom­mer vi in­gri­pa om det går så långt att ett brott be­gås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.