Rys­ka re­por­terns låt­sa­smör­da­re ta­lar ut

Man­nen som på­stås ha an­li­tats för att mör­da den Krem­lkri­tis­ke jour­na­lis­ten Ar­ka­dij Babtjen­ko trä­der nu fram. Så fort Olek­sij Tsym­baljuk fick mordupp­dra­get tip­sa­de han Ukrai­nas sä­ker­hets­tjänst, häv­dar han för BBC.

Metro Sweden (Stockholm) - - Järvaveckan - OLA WESTERBERG/TT

En hel värld för­vå­na­des för­ra må­na­den när den kän­de rys­ke re­por­tern Ar­ka­dij Babtjen­ko vi­sa­de sig va­ra vid liv ef­ter att da­gen in­nan ha rap­por­te­rats död. Kri­ti­ken blev hård mot Ukrai­na, som an­kla­ga­des för att spri­da falsk in­for­ma­tion.

Syf­tet, häv­da­de man, var att av­slö­ja rys­ka mord­pla­ner mot jour­na­lis­ten och för­hind­ra and­ra at­ten- tat be­ställ­da av Moskva. Yt­ter­li­ga­re 29 namn påstods stå på en döds­lis­ta.

– Det är jag som är Ar­ka­dij Babtjen­kos mör­da­re, sä­ger Olek­sij Tsym­baljuk med ett stort skratt när han trä­der fram i en ex­klu­siv in­ter­vju med BBC.

»Tor­pe­den« Tsym­baljuk pla­ne­ra­de »mor­det« med en per­son kal­lad Her­man och sä­ger sig ha fått ett för­skott på mot­sva­ran­de 120 000 kro­nor. Han tror att han blev vald för att han an­sågs lätt­ma­ni­pu­le­rad. Om den an­led­ning­en stäm­mer var det ett stort miss­tag.

»Tor­pe­den« sä­ger sig ha spe­lat in al­la si­na kon­tak­ter med Her­man. Någ­ra da­gar fö­re det fej­ka­de at­ten­ta­tet träf­fa­de Tsym­baljuk för förs­ta gång­en sitt »of­fer« Babtjen­ko i den­nes lä­gen­het.

– En agent från sä­ker­hets­tjäns­ten pre­sen­te­ra­de oss för varand­ra med or­den: »Häl­sa på din till­tänk­ta mör­da­re«.

Tsym­baljuk ska då ha sagt: »Det är in­te var­je dag man får chan­sen att ge Pu­tin en ör­fil«.

Den 29 maj ut­för­des så det fej­ka­de mor­det.

– Jag åt upp min sop­pa, ring­de en taxi och åk­te för att dö­da Babtjen­ko, sä­ger Tsym­baljuk till BBC.

Vid lä­gen­he­ten låg jour­na­lis­ten i en pöl med gris­blod, i vän­tan på am­bu­lans.

– Jag sa åt ho­nom att han skul­le må så gott och han bad mig att in­te få ho­nom att bör­ja skrat­ta.

Med tan­ke på den di­rekt fi­ent­li­ga re­la­tio­nen mel­lan Ryss­land och Ukrai­na, och histo­ri­en med det fej­ka­de mor­det, ska det tilläg­gas att Tsym­baljuks histo­ria in­te är obe­ro­en­de be­kräf­tad. »Jag åt upp min sop­pa och åk­te för att dö­da Babtjen­ko.« Tor­pe­den Olek­sij Tsym­baljuk ut­för­de det fej­ka­de mor­det 29 maj.

FO­TO: AP/TT

Ar­ka­dij Babtjen­ko (mit­ten) på press­kon­fe­ren­sen den 30 maj där han vi­sa­de sig va­ra vid liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.