Kim Jong-Un i Sing­a­po­re in­för hi­sto­ris­ka mö­tet med Trump

Metro Sweden (Stockholm) - - Järvaveckan -

Den nord­ko­re­ans­ka dik­ta­torn lan­da­de i går. Un­der går­da­gen träf­fa­de han värd­lan­dets pre­miär­mi­nis­ter Lee Hsi­en Loong. Det är in­te för­rän på tis­dag det hi­sto­ris­ka mö­tet mel­lan Kim Jong-Un och pre­si­dent Do­nald Trump kom­mer att ske.

Den nord­ko­re­ans­ka dik­ta­torn lan­da­de i Sing­a­po­re 14:35, lo­kal tid, i går rap­por­te­rar The Straits Ti­mes. Ut­ri­kesmi­nis­tern Vi­vi­an Balakri­shnan be­kräf­ta­de ny­he­ten på Twit­ter och väl­kom­na­de Kim Jong-Un.

Det ver­ka­de även som att Kim Jong-Un lu­ra­de om­värl­den och tog ett an­nat plan än sitt eget till Sing­a­po­re.

Hans re­ge­rings­plan var näm­li­gen fort­fa­ran­de i luf­ten när han lan­da­de. En­ligt lo­ka­la me­di­er var det Kims sys­ter som åk­te med re­ge­rings­pla­net. Dik­ta­torn ska bo på ho­tel­let St. Re­gis un­der sin vis­tel­se i lan­det.

Kim Jong-Un ska träf­fa Sing­a­po­res pre­miär­mi­nis­ter Lee Hsi­en Loong se­na­re un­der sön­da­gen. Pre­si­dent Do­nald Trump ska träf­fa pre­miär­mi­nis­tern un­der mån­da­gen.

för­rän i mor­gon kloc­kan 9, lo­kal tid, som Do­nald Trump och Kim Jong-Un ska träf­fas. Det hi­sto­ris­ka mö­tet ska ske på lyx­ho­tel­let Ca­pel­la på ön Sen­to­sa. Där ska de två dis­ku­te­ra Nord­ko­re­as pla­ner att helt av­veck­la si­na kärn­va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.