He­a­toN: Ing­en kan mä­ta sig med ukrains­ke stjär­nan S

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport Esport -

tarSe­ri­es i Ki­ev av­gjor­des i hel­gen och pre­cis som jag tip­pa­de på för­hand blev det en hem­ma­se­ger för Na­tus Vin­ce­re. Men li­ka myc­ket som Na’Vi vann så var det en ren och skär upp­vis­ning av värl­dens bäs­ta spe­la­re just nu: Alek­sandr »s1mp­le« Ko­sty­li­ev.

Vi har sett 20-åring­ens bril­jans i fle­ra år. Få spe­la­re har va­rit så bä­ran­de för si­na lag som s1mp­le har va­rit för Na’Vi. Men han har ock­så haft pro­blem med jämn­he­ten och in­te säl­lan har vi sett ho­nom »til­ta« i bå­de mind­re och stör­re mat­cher.

Nu ver­kar al­la bi­tar ha fal­lit på plats. I Ki­ev spe­la­de s1mp­le to­talt 19 kar­tor och no­te­ra­des för plus­sta­tistik på samt­li­ga. När tur­ne­ring­en var över låg hans snitt­ra­ting på 1.47. Han vann fler en­skil­da run­dor åt sitt lag än nå­gon an­nan spe­la­re och ha­de bäst ra­ting i fi­na­len. Be­hö­ver jag tilläg­ga att han blev tur­ne­ring­ens MVP?

I min bok är Alek­sandr »s1mp­le« Ko­sty­li­ev in­te ba­ra värl­dens bäs­ta spe­la­re just nu. Jag kan in­te kom­ma på nå­gon an­nan som har va­rit li­ka do­mi­nant som 20-åring­en är för till­fäl­let.

Det är fa­sci­ne­ran­de hur han har en för­må­ga att all­tid tit­ta åt rätt håll och po­si­tio­ne­ra sig rätt. Att va­ra värl­dens bäs­ta sni­per och sam­ti­digt en av värl­dens bäs­ta med ri­f­le är li­ka im­po­ne­ran­de. Den en­da som är i när­he­ten av 20-åring­en för till­fäl­let är Niko­la »Ni­Ko« Ko­vac – och det är ba­ra när Ni­Ko har en av si­na bätt­re da­gar.

I öv­rigt fick vi ett kvit­to på att NRG Esports är att räk­na med i fram­ti­den.

De­ras lagin­sats var för­mod­li­gen den bäs­ta sett över he­la tur­ne­ring­en – men i fi­na­len lys­te oru­ti­nen ige­nom när de stund­tals såg räd­da ut. En vik­tig lä­ro­peng för det nor­da­me­ri­kans­ka la­get som vi ga­ran­te­rat kom­mer att få se mer av.

Och till sist: Kan vi kom­ma över­ens om att det här tur­ne­rings­for­ma­tet är det över­läg­set bäs­ta?

Ett Swiss-sy­stem där al­la mat­cher spe­las i bäst av tre kar­tor. För mig är det helt otro­ligt att sto­ra tur­ne­ring­ar fort­fa­ran­de lå­ter den förs­ta mat­chen av­gö­ras i bäst av en kar­ta. Med fler kar­tor får vi bort slump-fak­torn – rätt lag går vi­da­re till slut­spel – och dess­utom får vi mer e-sport att tit­ta på.

Ar­ran­gö­ren får fler klipp att spri­da och allt som allt blir det mer ac­tion.

En kom­bi­na­tion som gör spe­la­re, fans och tur­ne­ring­en till vin­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.