Slu­ta se på äld­re som ett kött­berg – de är män­ni­skor

Metro Sweden (Stockholm) - - MetroDebatt -

Pen­sio­nä­rer­na ne­kas vin till dan­sen«, »Kri­tik mot äldre­bo­en­de – drar in på söt­nings­me­del till kaf­fet«, »De gam­la på äldre­bo­en­det fick upp­bränt fläsk till mid­dag«, »Mo­na, 80, ne­ka­des in­trä­de på kro­gen«. Ru­bri­ker vi vant oss vid. Kanske suc­kat upp­gi­vet åt. Glömt och gått vi­da­re. Men vad görs egent­li­gen åt si­tu­a­tio­nen för vå­ra äld­re, valå­ret 2018?

I sep­tem­ber går re­kord­många svens­kar över 65 till val­lo­ka­ler­na. Att frå­gor som rör äld­re dis­ku­te­ras in­för va­let är bra, men of­tast klum­pas al­la äld­re ihop till en en­het. De­ras in­di­vi­du­a­li­tet tap­pas bort när snac­ket mest kret­sar kring höjd pen­sion. Nå­got vi tror har att gö­ra med att den do­mi­ne­ran­de bil­den av äld­re – i me­dia, hos po­li­ti­ker – är som nå­got som ba­ra ska för­va­ras fram tills dö­den. »Kött­berg«, som då­va­ran­de fi­nans­mi­nis­ter Pär Nu­der 2004 kal­la­de 40-ta­lis­ter­na som stod in­för pen­sio­nen.

Ta­lan­de.

fler skild­ring­ar av äld­re per­so­ner. Vi vill se dem och hö­ra de­ras van­li­ga och ovan­li­ga be­rät­tel­ser i tv, på bio och lä­sa om dem i böc­ker.

Ge­nom att fö­ra äld­re per­so­ner ut­an­för ra­mar­na tror vi man upp­munt­rar till en syn på äld­re som helt van­li­ga män­ni­skor med sam­ma be­hov och käns­lor som de all­tid haft. Ak­ti­va och of­ta med en stor ap­tit på li­vet – det är ing­et som för­änd­ras ba­ra för att man blir äld­re. Vi ser hur äld­re i Sve­ri­ge har det i dag och hur när­stå­en­de per­so­ner till oss bli­vit gam­la och fått nöja sig med brist­fäl­lig mat och be­grän­sad möj­lig­het att kom­ma ut.

Ba­ra för att man blir gam­mal för­vän­tas man släp­pa si­na in­tres­sen, ska­la bort sa­ker som ut­gör ens per­son och un­der­ord­na sig en mins­ta ge­men­sam näm­na­re. Det är re­sul­ta­tet av po­li­ti­ken som be­drivs.

»dra al­la över en kam« är en po­li­tisk fall­grop vil­ken grupp det än be­rör. Ing­en män­ni­ska för­tjä­nar att bli re­du­ce­rad till sin hår­färg el­ler vad som står i pas­set – det gäl­ler så­väl grått som mörkt, ål­der som na­tio­na­li­tet.

För att ta­la eko­no­mi (ett språk po­li­ti­ker­na för­står) är det rent slö­se­ri att in­te ut­nytt­ja re­sur­ser­na som är den äld­re ge­ne­ra­tio­nens kun­skap och kom­pe­tens.

För­do­mar och för­ut­fat­tan­de me­ning­ar krym­per värl­den. En van­lig ste­re­o­typ är att äld­re är in­ak­ti­va och pas­si­va, tätt sam­man­kopp­lat med or­det pen­sio­när.

Men det finns 85-åring­ar som nät­dej­tar. Lik­som det finns de som be­stiger berg, spring­er ma­ra­ton – el­ler spe­lar da­tor­spel. Po­äng­en är som sagt att äld­re in­te ba­ra är »äld­re« ut­an män­ni­skor, in­di­vi­der, som va­rit med och byggt upp da­gens väl­färds­sam­häl­le.

Det är dags att in­se det, öpp­na ögo­nen och vak­na. En dag ska vi al­la bli gam­la. Hur vill vi då att vå­ra liv ska se ut? Hur vill vi då att vå­ra med­män­ni­skor ser på oss?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.