Ny ge­ne­ra­tion ute i ar­bets­li­vet – så ar­bets­le­der du bäst mil­len­ni­als

Snart kom­mer 60 pro­cent av ar­bets­kraf­ten i Sve­ri­ge att be­stå av mil­len­ni­als, nå­got som che­fer måsta an­pas­sa sig till. Det me­nar ialla­fall Foucauld Gu­e­rin som har stu­de­rat ge­ne­ra­tio­nen ute på ar­bets­plat­ser­na.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - GUSTAF LARS­SON

Foucauld Gu­e­rin på Team.bio har un­der 18 må­na­der stu­de­rat ge­ne­ra­tio­nen föd­da från 1980ta­let fram till mil­le­ni­e­skif­tet. Den in­sam­la­de da­tan har de for­mat till ett verk­tyg äm­nat för che­fer som le­der så kal­la­de mil­len­ni­als, nå­got che­fer ti­di­ga­re har haft pro­blem med, me­nar Gu­e­rin.

Vad har ni kom­mit fram till är den ge­ne­ra­tio­nens störs­ta styr­ka kont­ra svag­he­ter?

– Man kan sä­ga att den ge­ne­ra­tio­nen är pas­sio­ne­rad, kre­a­tiv, iv­rig att ut­veck­las och be­nä­gen att öpp­na sig för för­änd­ring­ar. Där­för är de en bra in­spi­ra­tions­käl­la att ha i sin or­ga­ni­sa­tion.

En av de störs­ta för­de­lar­na med mil­len­ni­e­ge­ne­ra­tio­nen är ener­gin, en­ligt Foucauld Gu­e­rin. Men, sä­ger han, ge­ne­ra­tio­nen är mer in­di­vi­du­a­lis­tis­ka än dess fö­re­gång­a­re.

– Che­fer får en nyc­kel­roll när det gäl­ler mil­len­ni­als en­ga­ge­mang på ar­bets­plat­sen. De har in­te så myc­ket tå­la­mod ef­tersom att de är in­di­vi­du­a­lis­ter och för­vän­tar sig ett le­dar­skap som är an­pas­sat för dem själ­va.

Vad är den störs­ta skill­na­den mel­lan den här och den för­ra ge­ne­ra­tio­nen?

– Man kan sä­ga att mil­len­ni­als är en ge­ne­ra­tion som har fått mer in­di­vi­du­ell upp­märk­sam­het av bå­de för­äld­rar och av lä­ra­re i sko­lan. Där­för för­vän­tar de sig, myc­ket mer än ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner, att che­fer ska bry sig om hur de mår och fö­ra en di­a­log an­gå­en­de kom­pe­tens­ut­veck­ling.

Med an­led­ning av det har Foucault och hans kol­le­ga ta­git fram ett di­gi­talt verk­tyg som hjäl­per ar­bets­le­da­re att an­pas­sa sig till den ge­ne­ra­tion som kom­mer att upp­ta 60 pro­cent av al­la i yr­kes­li­vet in­om ba­ra någ­ra år, be­rät­tar han.

– Che­fer mås­te för­stå vad den ge­ne­ra­tio­nen be­hö­ver och vad de för­vän­tar sig av sin chef. Vårt verk­tyg har tre funk­tio­ner: väl­må­en­de, kom­pe­tens och feed­back, som går ut på att i för­läng­ning­en ska­pa mer fa­ce­to-fa­ce-in­ter­ak­tion mel­lan den an­ställ­da och che­fen.

FO­TO: CSABA BALASZ/UNSPLASH

Foucauld Gu­e­rin me­nar att mil­len­ni­als är in­di­vi­du­a­lis­tis­ka på job­bet med då­ligt tå­la­mod – men väl­digt kre­a­ti­va.

FO­TO: TEAM.BIO

Foucauld Gu­e­rin och kol­le­gan Ni­co­las Blon­deau.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.