Slö­jan - för­tryck el­ler fritt val?

Två kvin­nor ger sin bild av slö­jan. Aisha Mus­sa Gaas som bär den – och Sa­ra Mo­ham­mad som har valt att ta av sig den.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Text: Annica Ögren

För­ra året jäm­ställ­de en svensk imam flic­kor som bär slö­ja med en cho­klad­bit in­svept i pap­per. De som är ut­an pap­per tar flu­gor­na. Så, me­nar Sa­ra Mo­ham­mad, att fö­re­språ­ka­re av slö­jan ser på kvin­nor om de in­te klär sig el­ler upp­för sig på det an­stän­di­ga sätt som he­dern krä­ver.

– Slö­jan är i grun­den en sym­bol för kvin­no­för­tryck och ob­jek­ti­fi­e­ring av kvin­no­krop­pen. Jag blev själv tving­ad av min mam­ma att bä­ra slö­ja och ha­ta­de den. In­te ba­ra för att den fick mig att kän­na mig kvävd när svet­ten rann från topp till tå, ut­an för att an­sva­ret låg på mig att osyn­lig­gö­ra mig själv ef­tersom jag var far­lig för sam­häl­let för att män in­te skul­le kun­na kon­trol­le­ra sig runt en frukt­sam kvin­na.

Sa­ra Mo­ham­mad är grun­da­re av för­e­ning­en Glöm Ald­rig Pe­la och Fa­di­me (GAPF), och job­bar med he­ders­re­la­te­rat våld. Hon är upp­vux­en i ira­kis­ka Kur­dis­tan och blev näs­tan mör­dad av sin egen bror för att hon in­te vil­le in­gå ett tvångsäk­ten­skap. Sa­ra läm­na­de till­slut sitt hem och kom till Sve­ri­ge. Se­dan dess har hon job­bat mot he­ders­re­la­te­rat våld.

För Sa­ra är slö­jan in­te ett fritt val. Det är dess­utom ab­surt att kvin­nor som bär slö­ja kopp­las till att va­ra ett dis­kri­mi­ne­rings­pro­blem på ar­bets­mark­na­den, en­ligt Sa­ra.

– Det hand­lar om att an­stäl­la en kvin­na ba­ra hon läm­nar sin re­li­giö­sa kläd­sel hem­ma och jag ser in­te dis­kri­mi­ne­ring i att krä­va ne­u­tral kläd­sel på ar­bets­plat­ser. Det be­ty­der in­te att jag me­nar att dis­kri­mi­ne­ring mot in­vand­rar­kvin­nor i all­män­het på ar­bets­mark­na­den in­te finns, el­ler in­te är ett stort sam­hälls­pro­blem.

Frå­gan om slö­jan är stän­digt åter­kom­man­de. I för­ra vec­kan pub­li­ce­ra­de GP ett re­por­tage där de ut­gett sig för att va­ra för­äld­rar som sö­ker för­sko­le­plats till sitt barn som bär slö­ja. 27 av 40 för­sko­lor sa ja till att hjäl­pa för­äld­rar­na att se till att bar­net in­te tar av sig slö­jan.

Sa­ra för­sva­rar män­ni­skans rätt till att tro på en gud och är emot ra­sism mot kvin­nor som bär slö­ja. Men det är fel att re­li­gi­o­nen tving­ar kvin­nor att be­slö­ja sig, och att re­li­gi­ons­fri­he­ten skul­le be­ty­da sex­u­a­li­se­ring av kvin­nors krop­par, me­nar Sa­ra.

– Att det skul­le hand­la om to­le­rans och ac­cep­tans att till ex­em­pel tvinga slö­jan på barn i för­sko­la med hän­vis­ning till re­li­gi­ons­fri­he­ten bi­drar ba­ra till köns­dis­kri­mi­ne­ring och köns­segre­ga­tion.

Aisha Mus­sa Gaas pa­stell­li­la hi­jab blå­ser i vin­den där vi sit­ter på en park­bänk i Kis­ta. Hon är från Eri­trea men har bott i Sve­ri­ge i 30 år och är verk­sam­hets­chef på So­maya kvin­no­jour, som job­bar med he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck. För hen­ne har slö­jan bli­vit en sym­bol­frå­ga för nå­got som egent­li­gen rör så myc­ket mer.

– Bakom slö­jan finns en män­ni­ska, in­te en ho­mo­gen grupp. Är det kläd­seln el­ler män­ni­skan som är vik­tig? Vi pra­tar ald­rig om hur myc­ket el­ler li­te klä­der män­nen har på sig, men så fort det hand­lar om kvin­nor ska­pas det ett tryck på hur vi ska klä oss och in­te. Det är en makt­frå­ga och vi le­ver fort­fa­ran­de i en man­lig värld, sä­ger Aisha.

Ing­en män­ni­ska ska såklart be­hö­va tving­as till att bä­ra slö­ja, sä­ger Aisha. Men hon för­sva­rar al­las rätt till re­li­gi­ons­fri­het och tyc­ker att det är ett in­di­vi­du­ellt val i hur man väl­jer att klä sig.

– Jag får va­ra den jag är och det ska­dar ing­en.

En­ligt Aisha har na­tio­na­lism vux­it fram in­om po­li­ti­ken i Eu­ro­pa och Sve­ri­ge un­der de se­nas­te åren. I kom­bi­na­tion med flyk­ting­kri­sen 2015 har det bli­vit än­nu svå­ra­re för fler grup­per i sam­häl­let än ba­ra de kvin­nor som bär slö­ja. Det­ta kan le­da till ökad dis­kri­mi­ne­ring på bo­stads- och ar­bets­mark­na­den.

– Det drab­bar sva­ga grup­per i stort, in­te ba­ra kvin­nor med slö­ja ut­an ock­så i syn­ner­het kvin­nor med an­nan hud­färg och et­ni­ci­tet, kön­si­den­ti­tet och funk­tions­ned­sätt­ning.

De­vin Rex­vid, vi­ka­ri­e­ran­de lek­tor i so­ci­alt ar­be­te, har fors­kat i he­ders­re­la­te­rat våld. Han har ta­git del av många vitt­nes­mål som har kopp­ling­ar till slö­ja och krav på en an­stän­dig kläd­sel hos kvin­nor och flic­kor.

– Jag tyc­ker in­te man kan sä­ga att slö­jan är ett val. Det är brö­der och pap­por som sä­ger att det är fri­het. Kvin­no­krop­pen och kvin­nans sex­u­a­li­tet an­ses va­ra ett stö­ran­de mo­ment mel­lan man­nen och gud då man­nen för­förs av en obe­slö­jad kvin­no­kropp.

De­vin är tyd­lig med att po­äng­te­ra att slö­jan in­te är islams på­fund, ut­an att den fanns långt in­nan, men att den i dag har gjorts till en sym­bol för kysk­het och oskuld.

– Slö­jan in­ne­bär en jät­tes­tor be­gräns­ning för flic­kor och kvin­nor, där många har fått så­väl häl­so­re­la­te­ra­de pro­blem som men­ta­la, fy­sis­ka och psy­kis­ka pro­blem.

FO­TO: MAR­GA­RE­TA BLOOM SANDEBÄCK/AF­TON­BLA­DET/IBL, ANNICA ÖGREN

Un­der Järva­vec­kans förs­ta dag hölls en pa­nel­de­batt på te­matjäm­lik­het och jäm­ställd­het där bland an­nat Aisha Mus­sa Gaas med­ver­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.