DE KAN DE­LA UT 6,5 MIL­JAR­DER TILL EN SVENSK

Nor­den­che­fen: " Det har are en helt unik chans''

Metro Sweden (Stockholm) - - Annons Från Multilotto -

Mul­ti­lot­to. He­la värl­den hål­ler an­dan den här vec­kan. Jack­pot­ten på Po­wer­ball max är up­pe i 6,5 mil­jar­der kro­nor – och det är en tids­frå­ga in­nan peng­ar­na de­las ut. Många svens­kar har re­dan lagt si­na ra­der och hål­ler nu tum­mar­na för att pot­ten lan­dar i Sve­ri­ge. – Det här är en helt unik chans, sä­ger An­ders, Nor­den­chef på Mul­ti­lot­to. ''Hog tid for vinst I Sve­ri­ge

Mul­ti­lot­to har un­der åren fått fler och fler svens­kar att läm­na de tra­di­tio­nel­la lot­te­ri­er­na bakom sig. Och det är in­te sär­skilt märk­ligt.

Bo­la­get har of­ta jack­pot­tar som stän­digt väx­er för­bi mil­jard­grän­sen, för att se­dan ham­na på kon­tot hos en lyck­lig vin­na­re.

Nu kan det va­ra dags igen.

Jack­pot­ten på Po­wer­ball max är up­pe i över sex mil­jar­der kro­nor och Mul­ti­lot­to sit­ter som på nå­lar, de kan tving­as be­ta­la ut sum­man re­dan i mor­gon bit­ti.

–Vi hål­ler verk­li­gen an­dan och tyc­ker det är hög tid att en sån här vinst ham­nar i Sve­ri­ge, sä­ger Nor­den­che­fen An­ders.

Spe­let det hand­lar om är Po­wer­ball max och när jack­pot­ten når sum­mor som 6,5 mil­jar­der kro­nor be­ty­der det att det gått ett tag se­dan nå­gon fick in rätt rad. Det bru­kar då ba­ra hand­la om en tids­frå­ga in­nan nå­gon pric­kar rätt och tar hem su­per­vins­ten.

– Det är en helt unik chans, så vi hål­ler tum­mar­na för en ny vin­na­re in­om kort, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to. Att va­ra med i kam­pen om mil­jar­der­na är en­kelt. Det en­da man be­hö­ver gö­ra är att gå in på Mul­ti­lot­to.com, klic­ka sig vi­da­re till Po­wer­ball max och se­dan läg­ga si­na ra­der. Vill det sig rätt så kan man få 6,5 mil­jar­der kro­nor på kon­tot.

Van­ta in­te for lange

Men vän­ta in­te för länge, när nå­gon får in rätt rad så för­svin­ner jack­pot­ten. Det kan allt­så va­ra nu el­ler ald­rig. – Jag skul­le ab­so­lut in­te vå­ga vän­ta in bätt­re ti­der. Snart kan den rät­ta ra­den kom­ma att dras, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to Fot­not: Jack­pot­ten i Po­wer­ball max kan ha änd­rats ef­ter ti­di­ning­ens ut­giv­ning.

Med 6,5 mil­jar­der i jack­pott kan fö­re­ta­get bakom spe­let Po­wer­ball max tving­as till en re­jäl ut­be­tal­ning ef­ter vec­kans drag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.