In­u­ti Nord­ko­rea ro­man­ti­se­ras USA-an­fall

Mal­ta och Ita­li­en mås­te nå en snabb upp­gö­rel­se om mi­gran­ter­na på far­ty­get Aqua­ri­us, krä­ver bå­de FN och EU. Far­ty­get, som har över 600 räd­da­de mi­gran­ter om­bord, låg i går på drift i Me­del­ha­vet ef­ter att ha ne­kats att gå in i hamn i bå­de Ita­li­en och Mal­ta.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Mal­ta med­de­la­de i går att lan­det in­te kom­mer att ta emot rädd­nings­far­ty­get Aqua­ri­us, som nat­ten till sön­da­gen ploc­ka­de upp över 600 mi­gran­ter, varav fle­ra gra­vi­da kvin­nor och barn, i cen­tra­la Me­del­ha­vet. Ita­li­en ho­ta­de un­der hel­gen med att stänga si­na ham­nar för rädd­nings­far­tyg, om in­te Mal­ta tar vad man me­nar är lan­dets an­svar.

»Mal­ta kan in­te fort­sät­ta att tit­ta åt and­ra hål­let när det gäl­ler att re­spek­te­ra in­ter­na­tio­nel­la kon­ven­tio­ner«, skri­ver fle­ra Ita­li­ens­ka mi­nist­rar i ett ut­ta­lan­de.

Mal­ta för­sva­rar sig

och me­nar att de föl­jer si­na in­ter­na­tio­nel­la åta­gan­den. »Mal­ta kom­mer så­le­des in­te att ta emot det ak­tu­el­la far­ty­get i si­na ham­nar«, skri­ver lan­dets re­ge­ring i ett ut­ta­lan­de. Öna­tio­nen häv­dar bland an­nat att man in­te har nå­gon skyl­dig­het att ta emot mi­gran­ter­na då des­sa räd­da­des inom li­byskt sök­om­rå­de, och att ope­ra­tio­nen styr­des från Ita­li­en.

Nu får kon­flik­ten mel­lan län­der­na skarp kri­tik av FN:s flyk­ting­kom­mis­sa­ri­at, UNHCR, som be­to­nar att män­ni­skor­na om­bord på Aqua­ri­us är i nöd, att ma­ten hål­ler på att ta slut och de be­hö­ver hjälp snabbt.

– Bre­da­re frå­gor som vem som har an­svar och hur des­sa an­svars­om­rå­den ska de­las mel­lan län­der­na får av­gö­ras se­na­re, sä­ger UNHCR:s sär­skil­da sän­de­bud Vin­cent Coche­tel.

– Vi ta­lar om män­ni­skor... Det bor­de va­ra pri­o­ri­te­rat för bå­de ita­li­ens­ka och mal­te­sis­ka myn­dig­he­ter att se till att des­sa män­ni­skor får den vård de be­hö­ver, sä­ger EU-kom­mis­sio­nens ta­les­per­son Mar­ga­ri­tis Schi­nas.

Ita­li­ens­ka

myn­dig­he­ter höll i hel­gen ock­så kvar rädd­nings­bå­ten Sea-Watch i ham­nen Reg­gio Ca­labria i mer än tolv tim­mar, med ett stort an­tal räd­da­de flyk­ting­ar om­bord. Po­li­sen ge­nom­för­de långa för­hör med be­sätt­ning och mi­gran­ter.

Det ita­li­ens­ka age­ran­det ty­der på en kur­sänd­ring av Ita­li­ens nya in­vand­rings­fi­ent­li­ga re­ge­ring.

»Om nå­gon tror att jag in­te kom­mer att rö­ra en fe­na me­dan vi får än­nu en som­mar med idel far­tyg som kom­mer i land, så tror de fel«, sä­ger Ita­li­ens in­ri­kesmi­nis­ter Mat­teo Sal­vi­ni. FO­TO: AP »Vem som har an­svar och hur des­sa an­svars­om­rå­den ska de­las mel­lan län­der­na får av­gö­ras se­na­re.« UNHCR:s sär­skil­da sän­de­bud Vin­cent Coche­tel stäl­ler krav.

FO­TO: KEN­NY KARPOV/AP/TT

Aqua­ri­us he­ter far­ty­get som har ploc­kat upp över 600 mi­gran­ter, men in­te fått läg­ga till i var­ken ita­li­ens­ka el­ler mal­te­sis­ka ham­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.