The­re­se Als­ham­mar om vik­ten att gö­ra sitt barn tryggt i vat­ten

Om du vill att ditt barn ska tri­vas i vat­ten gäl­ler det att du som för­äl­der ock­så gör det, me­nar fö­re det­ta elit­sim­ma­ren The­re­se Als­ham­mar. Med någ­ra enk­la knep kan du öva på vat­ten­trygg­het med ditt barn un­der var­ma som­mar­da­gar.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - AN­NA ÅSLUND

För­ra året om­kom 92 män­ni­skor ge­nom drunk­ning i Sve­ri­ge, en­ligt Svens­ka liv­rädd­nings­säll­ska­pet. Siff­ror från or­ga­ni­sa­tio­nen vi­sar att drunk­ning är den van­li­gas­te döds­or­sa­ken på grund av olyc­ka för små barn upp till sex år. Fö­re det­ta elit­sim­ma­ren The­re­se Als­ham­mar jobbar med att gö­ra för­äld­rar och små barn tryg­ga­re i vat­ten i pro­jek­tet Ba­by­bo­jen till­sam­mans med Trygg­han­sa.

– Det vik­ti­gas­te är att ha si­na barn un­der upp­sikt. Barn drunk­nar i tyst­nad och det finns en stor fa­ra med vat­ten såklart, men det hand­lar om att ska­pa trygg­het, sä­ger hon.

Att barn »drunk­nar

i tyst­nad« in­ne­bär att de of­ta in­te ger nå­got ljud ifrån sig, de an­das in vat­ten och sjun­ker snabbt. En­ligt The­re­se Als­ham­mar mås­te du bör­ja ba­da och trä­na med din be­bis ti­digt. Det spe­lar ing­en roll om det är i bad­bal­ja, bad­kar el­ler på ba­by­sim.

– Ha all­tid ögon­kon­takt och var fullt när­va­ran­de när ni ba­dar. Barn gör som vi gör och om du är glad och trygg kom­mer ditt barn att speg­la det. Du mås­te va­ra den där tryg­ga fam­nen som vi­sar att allt kom­mer att gå bra. För att du som för­äl­der ska kän­na en trygg­het i vat­ten krävs det att du lä­ser på och lär dig om vat­ten­sä­ker­het.

En­ligt

The­re­se Als­ham­mar gäl­ler det att ha re­spekt för vat­ten, men att ald­rig va­ra rädd för det.

– Om det hän­der nå­got så att bar­net blir led­set när det ba­dar är det vik­tigt att in­te ta upp bar­net ut­an för­sö­ker trös­ta i vatt­net. Det är vik­tigt att vi­sa bar­net att det går att upp­le­va al­la käns­lor över­allt. An­nars blir vatt­net bo­ven, sä­ger The­re­se Als­ham­mar.

Hon slu­ta­de elit­sim­ma för ett och ett halvt år se­dan men för­sö­ker fort­fa­ran­de simma två gång­er i vec­kan. Hon ba­dar of­ta till­sam­mans med si­na två barn.

– Min älds­ta son är fem och han äls­kar att ba­da. Den lil­la är ock­så helt ga­len i vat­ten. Vat­ten­va­na är en färskva­ra som man mås­te un­der­hål­la. Om man ska bli bra på nå­got så mås­te man öva.

»Det är vik­tigt att vi­sa bar­net att det går att upp­le­va al­la käns­lor över­allt.«

The­re­se Als­ham­mar me­nar att man in­te ska ta upp bar­net ur vatt­net om det blir led­set, ut­an trös­ta på plats.

FO­TO: BA­BY­BO­JEN TRYGG-HAN­SA

Bad­va­na och vat­ten­trygg­het går att trä­na li­ka bra i bad­sjön som i bad­ka­ret hem­ma, en­ligt The­re­se Als­ham­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.