Leif­by: Så stor san­no­lik­het att det här kom­mer hän­da un­der VM

64 di­rekt­sän­da mat­cher i TV4 och SVT. På tors­dag star­tar fot­bolls-VM och Metros Mar­cus Leif­by har må­lat upp tio mer el­ler mind­re tro­li­ga sce­na­ri­on som vän­tar oss som föl­jer VM-fes­ten i tv-sof­fan.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Lin­de­borg får oss att ploc­ka fram VHS:n

100 Re­dan på den tred­je VM­da­gen har vi tänkt tan­ken »sa­tan vad jag sak­nar Staf­fan Lin­de­borg!« så många gång­er att vi tar fram VHS-kas­set­ten med en svensk trä­nings­lands­kamp från 1996. FO­TO: IBL

Vi­deo­gransk­ning­ar­na tar för lång tid

66 VAR (vi­deo as­si­stant re­fe­ree) el­ler TVAR som vi kom­mer att kal­la det en bit in i ju­li an­vänds för förs­ta gång­en i VM-sam­man­hang och det här kom­mer för­stås att stäl­la till pro­blem. Re­dan un­der den förs­ta grupp­spelsom­gång­en tar en vi­deo­gransk­ning så lång tid att vi glöm­mer bort ställ­ning­en i mat­chen. Och vilka som spe­lar. Minst ett tvek­samt dom­slut kom­mer att gyn­na Ryss­land. FO­TO: GETTY

Sve­ri­ge ställs mot »kvic­ka« syd­ko­re­a­ner

98 En då­ligt på­läst kom­men­ta­tor el­ler ex­pert kom­mer att be­skri­va syd­ko­re­a­ner­na, som Sve­ri­ge mö­ter i den förs­ta grupp­spels­mat­chen, som »kvic­ka«. FO­TO: IBL

Den sed­van­li­ga Pa­ni­ni-för­ban­nel­sen

55 Un­der VM 1990 var det bras­sen Al­dair. Fy­ra år se­na­re i USA blev det To­ny Me­o­la. Var­je VM drab­bas vi al­la av en Pa­ni­ni-för­ban­nel­se. Ni vet, spe­la­ren som vi får i dublett så många gång­er att vi blir be­sat­ta av ho­nom. Det här mäs­ter­ska­pet lär det bli ma­roc­ka­nen Ro­main Saïss. Det är ba­ra en käns­la. FO­TO: IBL

Pops tys­ka look-ali­ke dy­ker upp på pla­nen

86 En spe­la­re i Tyskland ser ut pre­cis som SVT:s André Pops. FO­TO: SVT

Ström­berg åker fast för snus­smugg­ling

55 Glenn Ström­berg tving­as till­bringa en natt i ar­res­ten i Vol­go­grad då han för­sökt fö­ra om­bord 19 stoc­kar snus på ett in­ri­kes­flyg till Nizj­nij Nov­go­rod. FO­TO: WIKIMEDIA

TV4-sänd­ning bju­der på Svens­ka cu­pen-vib­bar

80 Patrik West­berg och Alex­an­der Ax­én kom­mer att få Dan­mark– Austra­li­en (21 ju­ni) att lå­ta pre­cis som Trel­le­borg–Elfs­borg i den fjär­de om­gång­en i Svens­ka cu­pen. FO­TO: GETTY

Dans­kar­na har det dej­ligt – som van­ligt

40 Minst fy­ra av varand­ra obe­ro­en­de svens­ka me­di­e­hus kom­mer att rap­por­te­ra om hur öp­pet det är på den dans­ka VM-sam­ling­en och att stäm­ning­en är »upp­slup­pen«. FO­TO: GETTY

Al­la gil­lar Marklund – för­u­tom gub­bar­na

75 Han­na Marklund – som blir den förs­ta kvinn­li­ga ex­pert­kom­men­ta­torn i ett fot­bolls-VM för her­rar se­dan de kon­ti­nu­er­li­ga sänd­ning­ar­na star­ta­de för 60 år se­dan – kla­rar sig ga­lant. Män över 60 år är mer tvek­sam­ma då hon är en hon och har en »job­big di­a­lekt«. FO­TO: WIKIMEDIA

Svens­kar­na sä­ger ing­et – som van­ligt

0 En svensk lands­lags­spe­la­re kom­mer vid minst ett till­fäl­le sä­ga någon­ting som fak­tiskt be­ty­der någon­ting på rik­tigt, el­ler är tänk­värt i ett stör­re och vi­da­re per­spek­tiv än det rent fot­bolls­mäs­si­ga. FO­TO: IBL red@metro.se

Ko­lumn: Mar­cus Leif­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.