Han kväv­de sin fru med ta­blet­ter – nu har han dömts

Un­der fle­ra år ska kvin­nan ha känt sig ho­tad av sin ex­man. Hon hit­ta­des död i au­gusti, och rätts­lä­ka­ren fat­ta­de miss­tan­kar. Man­nen åta­la­des för att ha pres­sat ner ta­blet­ter i hen­nes svalg. Nu döms han till 16 års fäng­el­se för mord.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - KARL ENN HENRICSSON karl.henricsson@metro.se

Kvin­nan var i 40-års­ål­dern och ha­de två barn till­sam­mans med den 35-åri­ge ex-man­nen. Un­der fle­ra år ska hon ha va­rit rädd för man­nen. Den 28 au­gusti lar­ma­des po­lis till hen­nes bo­stad i Nac­ka kom­mun, där hon hit­ta­des död. In­led­nings­vis be­döm­des in­te att nå­got brott låg bakom döds­fal­let, men då rätts­lä­ka­ren un­der­sök­te krop­pen upp­stod miss­tan­kar.

– Hon ha­de en stor klump ta­blet­ter i hal­sen. Ing­et har kom­mit ner och det ty­der på att hon in­te har svalt dem, har åkla­ga­re Fri­da Ry­lan­der be­rät­tat för Metro.

35-åring­en åta­la­des för mord. En­ligt åta­let miss­tänk­tes han ha »pres­sat in ta­blet­ter i hen­nes mun/ svalg och där­ef­ter hål­lit för/tryckt för hen­nes mun var­vid NN kvävts till döds till följd av and­nings­hin­der«.

Nu döms man­nen för mord, och straf­fet blir 16 års fäng­el­se. Rät­ten an­ser att det finns för­svå­ran­de om­stän­dig­he­ter – att döds­för­lop­pet ta­git mel­lan två och fem mi­nu­ter, en­ligt rätts­lä­ka­ren, och att off­ret då mås­te ha känt »en myc­ket stor de­spe­ra­tion och döds­ång­est«. Dess­utom pe­kar rät­ten på att man­nen läm­na­de hen­nes kropp på gol­vet och då han åter­vän­de till­sam­mans med bar­nen lät dem gå in och se sin mam­ma lig­ga på gol­vet.

»I do­men kon­sta­te­rar tings­rät­ten att det är be­vi­sat att kvin­nan har be­rö­vats livet ge­nom att man­nen har pres­sat in ta­blet­ter i hen­nes mun/ svalg och hål­lit för/tryckt för hen­nes mun var­vid hon kvävts till döds till följd av and­nings­hin­der. En­ligt tings­rät­ten har man­nen knu­tits till brotts­plat­sen ge­nom bland anant DNA-be­vis­ning, te­le­fon­mastupp­kopp­ling­ar och en par­ke­rings­bot ut­an­för brotts­plat­sen«, skri­ver tings­rät­ten i ett press­med­de­lan­de.

– Må­let är ett så kal­lat in­di­ci­e­mål, där åkla­ga­rens be­vis­ning har be­stått av in­di­rekt be­vis­ning. Tings­rät­ten har be­dömt att be­vis­ning­en mot 35-åring­en är stark, bland an­nat har man­nens DNA på­träf­fats un­der kvin­nans nag­lar, sä­ger rät­tens ord­fö­ran­de, chefs­råd­man­nen Tho­mas Ström­gren, i en kom­men­tar i press­med­de­lan­det.

Man­nen har hela ti­den ne­kat till brott.

En­ligt do­ku­ment ska man­nen ha ut­satt kvin­nan för »kon­troll, hot, psy­kiskt och sex­u­ellt våld«. Hon ska ha haft kon­takt med so­ci­a­len och bod­de tid­vis vid ett skyd­dat bo­en­de på grund av hans »ag­gres­si­va be­te­en­de«. Men ef­tersom hon fort­fa­ran­de ha­de käns­lor för man­nen åter­upp­tog hon kon­tak­ten, en­ligt en skri­vel­se från kvin­no­jou­ren.

Kvin­nan var åter i kon­takt med kvin­no­jou­ren den 25 au­gusti. »Un­der­teck­nad in­for­me­rar hen­ne om att si­tu­a­tio­nen är så akut att so­ci­al­tjäns­ten be­hö­ver kopp­las in«, finns att lä­sa i skri­vel­sen.

Men so­ci­al­tjäns­ten hann in­te kopp­las in, ef­tersom kvin­nan hit­ta­des död i sin bo­stad tre da­gar se­na­re.

FO­TO: PO­LI­SEN

Kvin­nan lev­de länge i skräck för sin ex-man, en­ligt upp­gif­ter från so­ci­al­tjänst och kvin­no­jour. Till slut kväv­de han hen­ne till döds ef­ter att ha tryckt in ta­blet­ter i hen­nes mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.