Ca­ri­na: »Att sjuk­vår­den fun­ge­rar är vik­ti­gast«

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag Med Metro -

Om du ut­går från dig själv, vil­ken tyc­ker du är den vik­ti­gas­te frå­gan in­för va­let?

– Att sjuk­vår­den fun­ge­rar är vik­ti­gast, tyc­ker jag. Vad bor­de po­li­ti­ker­na gö­ra inom de frå­gor­na?

– Jag tyc­ker man bor­de sat­sa mer på vård­cen­tra­ler, de är svå­ra att kom­ma till i dag när man blir sjuk. Och man bor­de ock­så se till att tre­må­na­ders­re­geln fun­ge­rar ut­an att ta till dyr pri­vat spe­ci­a­list­vård.

På vil­ket sätt in­for­me­rar du dig in­för va­let?

– Jag föl­jer med de­bat­ten i tid­ning­ar och tv. Och så dis­ku­te­rar jag även med and­ra. Har du be­stämt vad du ska rös­ta på? – Ja, på ett un­ge­fär. BJÖRN SJÖ

Ca­ri­na Ny­ström

→ Ål­der: 65 år. →Bor: Mal­mö.

→ Sys­sel­sätt­ning: Pen­sio­när.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.