L: Slag med he­dersmo­tiv är vär­re än and­ra slag

Metro Sweden (Stockholm) - - Val 2018 Järvaveckan -

Par­ti­le­da­ren Jan Björ­klund kom i sön­dags kväll till ett 30-gra­digt Jär­va.

I sitt tal till en minst sagt svet­tig och full­satt läk­ta­re låg myc­ket fo­kus på ide­o­lo­gi och vär­de­ring­ar, sna­ra­re än kon­kre­ta sak­frå­gor.

Det hand­la­de bland an­nat om ho­tet från hö­gerex­tre­mis­ter och väns­ter­po­pu­lis­ter, samt från isla­mis­men som finns i vå­ra för­or­ter, som en­ligt Björ­klund vill sät­ta stopp för de li­be­ra­la idéer­na.

– De ut­ma­nar den li­be­ra­la sam­hällsmo­del­len från tre oli­ka håll. Vi le­ver i en tid där vå­ra idéer och ide­o­lo­gi­er ställs mot varand­ra på ett sätt som vi in­te har sett på länge.

ta­let hör­des skar­pa smäl­lar i om­rå­det kring sce­nen på Jär­va, som fick publi­ken att ryc­ka till.

– Det var en bal­long, sa Jan Björ­klund, som även han has­tigt kom av sig i ta­let vid smäl­lar­na.

Un­der Metros ut­fråg­ning av par­ti­le­da­ren, sva­ra­de Björ­klund på frå­gan om he­ders­re­la­te­rat våld, där Li­be­ra­ler­na vill se hår­da­re straff för så­da­na brott. Par­ti­ets för­slag i frå­gan kal­lar de för Lex Fa­di­me.

– He­ders­för­tryc­ket är fruk­tans­värt. Om en svensk man slår sin fru så är det ett grovt brott i sig. Det är straff­be­lagt och ej so­ci­alt ac­cep­te­rat i Sve­ri­ge och hela man­nens om­giv­ning kom­mer att ta av­stånd från ho­nom. Men i he­ders­för­tryc­ket fun­ge­rar det pre­cis tvärtom, sä­ger Björ­klund och fort­sät­ter:

– Där stäl­ler släk­ten och om­giv­ning­en upp på den som slår, och det är än­nu vär­re. Kvin­nan blir fruk­tans­värt över­gi­ven så det är ett än­nu gröv­re brott.

– Ja det stäm­mer, det är me­ning­en med Lex Fa­di­me. Finns det he­ders­re­la­te­ra­de mo­tiv bakom ett brott ska det be­dö­mas sträng­a­re.

rös­ta­de Cen­ter­par­ti­et för re­ge­ring­ens för­slag om att de 9 000 en­sam­kom­man­de kan få stan­na i Sve­ri­ge. Li­be­ra­ler­na står in­te bakom frå­gan då de an­ser att en­dast de med asyl­skäl ska få stan­na i Sve­ri­ge.

– Des­sa 9 000 har in­te asyl­skäl och då ska de in­te hel­ler få stan­na, sä­ger Björ­klund. av Ex­pres­sen, bac­kar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na, och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är nu det näst störs­ta par­ti­et i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.