Åkla­ga­ren: Jät­te­myc­ket tek­nisk be­vis­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

sam­ma sätt som ti­di­ga­re och ut­red­ning­en fort­sät­ter gi­vet­vis, oak­tat tings­rät­tens be­slut i fre­dags, sä­ger åkla­ga­re Åsa Hi­ding.

– Vi vän­tar på svar från jät­te­myc­ket tek­nisk be­vis­ning. Jag kan ty­värr in­te sva­ra på när för det har med hand­lägg­nings­ti­der­na vid NFC att gö­ra.

NFC, na­tio­nellt fo­ren­siskt cent­rum, har kri­ti­se­rats för si­na långa hand­lägg­nings­ti­der, vil­ket Metro ti­di­ga­re har rap­por­te­rat om.

Mis­stan­kar­na mot den ak­tu­el­la man­nen kvar­står.

– Det vill jag in­te kom­men­te­ra, men det finns ing­en fri­hets­be­rö­vad.

Man­nen som var häk­tad, och fort­fa­ran­de är miss­tänkt, har inga re­strik­tio­ner och får rö­ra sig fritt.

Han för­sva­ras av ad­vo­kat Ing­var Backman:

– Nu hän­der det i prin­cip ingen­ting. Vi vän­tar på hur ut­red­ning­en fort­lö­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.