Pro­pa­gan­da-af­fi­scher vi­sar an­fall mot USA

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Swan­ström, Nord­ko­re­aa­na­ly­ti­ker och chef för In­sti­tu­tet för sä­ker­het­s­och ut­veck­lings­po­li­tik (ISDP).

stäm­ning­en i det slut­na lan­det som pa­ra­dox­al och svår­tol­kad. I stort är man po­si­tiv till ned­rust­ning och ökad sä­ker­het, men be­folk­ning­en är än­då skep­tisk till USA som be­skrivs som opå­lit­ligt.

Sam­ti­digt är Nord­ko­rea topp­styrt, vil­ket med­för att le­da­ren Kim Jong-Uns age­ran­de är av­gö­ran­de för de fles­ta.

– Kom­mer Kim till­ba­ka med ett av­tal med USA som han sä­ger ga­ran­te­rar Nord­ko­re­as sä­ker­het, då kom­mer be­folk­ning­en att kö­pa det, sä­ger Swan­ström.

till USA har de se­nas­te åren kan­tats av kom­pli­ce­ra­de för­hand­ling­ar om ame­ri­ka­ner som hål­lits som fång­ar i dik­ta­tu­ren, sam­tal där Sve­ri­ge i egen­skap av di­plo­ma­tisk skydds­makt för USA spe­lat en stor roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.