Tra­fikska­dor – al­la för­säk­rings­bo­lags sto­ra ut­ma­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - MetroFamilj -

and­ra si­dan, är no­to­riskt svå­ra att räk­na på.

– Det är en gren där det kan bli sto­ra ska­dor. Du har många små ska­dor, men så kom­mer fruk­tans­värt svå­ra per­sonska­dor som kan kos­ta ti­o­tals mil­jo­ner kro­nor. Den störs­ta tra­fik­ska­dan hit­tills var skogs­bran­den i Väst­man­land, sä­ger Erik El­vers.

Den gång­en var det en skogs­ma­skin som or­sa­ka­de gnis­tor un­der ett skogs­ar­be­te, vil­ket skul­le kos­ta un­ge­fär 470 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt El­vers.

Svå­rig­he­ten att be­dö­ma ris­ker gör att för­säk­rings­bo­la­gen fak­tiskt kan lik­nas vid spel­bo­lag. På sam­ma sätt som en book­ma­ker mås­te upp­skat­ta odd­sen att Sto­ke Ci­ty slår Tot­ten­ham på hem­ma­plan med två för­lus­ter i ryg­gen, mås­te en ak­tu­a­rie kun­na upp­skat­ta odd­sen att en 30-årig stor­stads­bo kroc­kar med ett vild­svin.

– Det är gans­ka myc­ket sam­ma ma­te­ma­tis­ka mo­del­ler, med san­no­lik­he­ter och ris­ker och allt det där. Det är un­ge­fär sam­ma prin­ci­per, sä­ger Jo­han Lei­fland, som gör ris­ka­na­ly­ser på för­säk­rings­bo­la­get Trygg-Han­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.