Hål i ma­gen ef­ter för­loss­ning ver­kar in­te spe­la nå­gon roll H

Metro Sweden (Stockholm) - - MetroDebatt -

ur stort är ett hål? Svårt att sva­ra på ut­an att mä­ta, kanske… Men trots mät­verk­tyg, någ­ra fing­rar, el­ler en hand, så spe­lar det tro­ligt­vis ing­en roll när det gäl­ler kvin­no­krop­pen, i Sve­ri­ge 2018. Du kan stop­pa ner en hel knyt­nä­ve i ma­gen på en kvin­na med en mag­muskel­del­ning ut­an att det be­hö­ver spe­la nå­gon roll... för sjuk­vår­den, Lands­ting­et. Va­då ett hål i ma­gen? Suck! Ta på dig en kor­sett så lö­ser det sig. Stic­ker det ut någ­ra in­äl­vor? Pil­la in dem i hå­let, dra upp mam­ma­tro­san och tryck till med kor­set­ten. Klart!

Har du svårt att bö­ja dig på grund av en ut­buk­tad mage, smär­tar det i bäc­ke­net? I ryg­gen? Ta en al­ve­don. Är det be­svär­ligt att äta? Är krop­pen svul­len? Tryc­ker det på lung­or­na? Har du svårt att so­va? Vak­nar du and­fådd och skräck­sla­gen var­je natt? Det är nor­malt. Du är ju än­då kvin­na. Du är in­te den förs­ta som har haft en di­astas. Vet du in­te vad en di­astas är? Äsch, du är in­te en­sam. Det är lug­na puc­kar, al­la har en stör­re el­ler mind­re di­astas, en mag­muskel­del­ning ef­ter en för­loss­ning. Du har ju bu­rit barn i nio må­na­der, gnäll in­te!

urin­blå­san? Ja­ha? Kvin­nor har urin­vägs­in­fek­tion var och varan­nan vec­ka, drick li­te tran­bär­sjuice. Ok, du kis­sar på dig dag­li­gen? An­vänd in­kon­ti­nens­skydd. De är nu­me­ra små och an­pas­sa­de ef­ter var­je kvin­nas kropps­form. Ing­et att tjaf­sa om!

Har du svårt att gå? Köp ett gym­kort. Ja, jo jag ser att håll­ning­en är li­te krum­buk­tig... som sagt, gym­kort! El­ler ap­par. Ap­par är bra. Det finns ap­par för kvin­nor, du vet, Kör på det!

Jag hör vad du sä­ger, du va­rit hos all­män­lä­ka­ren åt­ta gång­er, hos ki­ro­prak­torn och en­do­kri­no­lo­gen. Du har ta­git pro­ver, gjort ult­raljud, lung­rönt­gen, gyn­un­der­sök­ning, gastro­sko­pi och ko­lo­sko­pi. Vad tjä­nar allt det­ta till? Du är ju en mam­ma nu. Var glad!

Hur tän­ker du nu? Du är ju kvin­na, du be­hö­ver ing­en ope­ra­tion för ett li­tet hål. Ja, om du tja­tar så kan vi mä­ta ditt hål. Nu ska vi se, ja jo för att bli be­vil­jad en lands­tingso­pe­ra­tion be­hö­ver du ha ett stör­re hål, in­te vet jag hur stort det be­hö­ver va­ra. Visst jag kan få ner min kno­ge i hå­let, men ty­värr, ska du ha en skön­hets­o­pe­ra­tion får du pyt­sa ut 90 000 kro­nor för det. Har du kol­lat med ditt för­säk­rings­bo­lag? Ja­ha, ja men nu är du li­te löj­lig rent av. Bå­de du och din man är ju hel­för­säk­ra­de, det är ba­ra det att du har fött barn. Då är du ju un­dan­ta­gen från vis­sa sa­ker, men du har ju en full­stän­dig för­säk­ring. Du be­ta­lar ju för en sån, el­ler hur?

Hur me­nar du med att om det ha­de va­rit en man så ha­de han fått en ope­ra­tion di­rekt? Män kan ju in­te fö­da barn. Skärp dig och gör någ­ra knipöv­ning­ar och plan­kor i stäl­let. Visst kan jag skri­va en re­miss till dig, men vart ska jag skic­ka den den här gång­en? Det här är ju fär­digut­rett. Du kan in­te få en skön­hets­o­pe­ra­tion be­vil­jad av lands­ting­et. Ha det gott nu och njut av di­na barn!

En trist verk­lig­het för allt­för många kvin­nor i da­gens Sve­ri­ge som li­der av en mag­muskel­del­ning. En för­loss­nings­ska­da som in­te all­tid kan lö­sas med hjälp av trä­ning. Jäm­lik sjuk­vård?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.