Väl­vil­lig­het hjäl­per in­te mot ut­an­för­ska­pet

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare -

et­niskt el­ler kul­tu­rellt. Grun­den till pro­ble­met är att sto­ra in­vandrar­grup­per i Sve­ri­ge – pre­cis som många fär­ga­de i USA – är mar­gi­na­li­se­ra­de. Mal­mö är en seg­re­ge­rad stad där ung­do­mar väx­er upp i skil­da värl­dar. Många män­ni­skor med »fel« ur­sprung är döm­da till per­ma­nent ut­an­för­skap, bi­drags­be­ro­en­de och fat­tig­dom.

ut­an hopp om en bätt­re fram­tid. Det ska­pas ett de­lat sam­häl­le som är som en social bomb. Att kri­mi­na­li­te­ten bland ung­do­mar­na ökar är ett tec­ken på att bom­ben hål­ler på att ex­plo­de­ra.

Det krävs po­li­tis­ka be­slut som på ett grund­läg­gan­de sätt be­rör sam­häl­lets för­del­nings­me­ka­nis­mer. In­vand­rar­na mås­te bli in­släpp­ta i sam­häl­let, få möj­lig­het till rik­tigt ar­be­te och ta del av det go­da, i stäl­let för att en­bart va­ra ob­jekt för sam­häl­lets väl­vil­li­ga åt­gär­der som i själ­va ver­ket hål­ler dem kvar i fat­tig­dom och ut­an­för­skap. Star­ka kraf­ter har hit­tills in­te ve­lat ha så­da­na ra­di­ka­la lös­ning­ar ut­an hell­re ve­lat be­va­ra sta­tus quo, även om det har med­fört höga kost­na­der i form av kri­mi­na­li­tet, social oro och ut­slag­ning av sto­ra grup­per. Frå­gan är om det är värt pri­set?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.