Fot­bolls­fe­ber hos lot­to­fo­re­ta­get - 10 mil­jar­der kan ga till svensk

La­gom till mäs­ter­ska­pet kan värl­dens högs­ta jack­pott de­las ut

Metro Sweden (Stockholm) - - News -

Mul­ti­lot­to. Fot­bolls­värl­den ko­kar snart över.

I mor­gon drar mäs­ter­ska­pet i Ryss­land igång och en ny världs­mäs­ta­re ska ut­ses. Då har även saj­ten Mul­ti­lot­to.com drab­bats av fot­bolls­fe­bern – och er­bju­der värl­dens högs­ta jack­pott.

Så kan he­la 10 mil­jar­der kro­nor gå till en svensk.

Som­ma­ren 1994 var ma­gisk för de fles­ta svens­ka fot­bollsfans. Lands­la­get tog, ef­ter en bragdar­tad in­sats i USA, ett brons och fi­ra­des som hjäl­tar av ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor vid hem­koms­ten.

Att nå­got liknande skul­le ske i Ryss­land är det in­te många som tror, men som­ma­ren kan än­då bli rik­tigt guld­kan­tad för svens­kar­na. Sex gång­er i vec­kan un­der he­la tur­ne­ring­en kom­mer näm­li­gen World Cup Bil­li­on ha drag­ning på

– med 10 mil­jar­der kro­nor i pot­ten.

– Själv­klart kom­mer vi att föl­ja lands­la­gets fram­fart och vi vill ge fan­sen en chans till en grym som­mar även om re­sul­ta­ten skul­le ute­bli. Där­för väl­jer vi att bju­da på den­na su­per­jack­pott, sä­ger Anders, Nor­den­chef på Mul­ti­lot­to.

World Cup Bil­li­on är ett helt nytt spel där jack­pot­sum­man är en mil­jard eu­ro. Spe­let är en hop­slag­ning av två po­pu­lä­ra lot­te­ri­er och är en ex­klu­siv möj­lig­het som en­dast är till­gäng­lig på

– Det fun­ge­rar pre­cis som ett van­ligt lot­te­ri, där man väl­jer si­na siff­ror på vår hem­si­da. En­da skill­na­den är den otro­li­ga sum­man som står på spel, sä­ger Anders på Mul­ti­lot­to.

10 mil­jar­der kro­nor är den just nu högs­ta jack­pot­ten i värl­den och det är svårt att grep­pa hur myc­ket peng­ar som verk­li­gen står på spel. För att sät­ta det i relation till nå­got så kan man till ex­em­pel kö­pa de 13 lägst vär­de­ra­de lands­la­gen (in­klu­si­ve Sve­ri­ges) i tur­ne­ring­en för peng­ar­na.

– Det är sans­löst myc­ket peng­ar och jag får näs­tan svin­del av tan­ken på att få de­la ut dem till en svensk, sä­ger Anders på Mul­ti­lot­to.

Den som vill ha chans på superpotten går in på och klic­kar sig vi­da­re till World Cup Bil­li­on. Där fyl­ler man i si­na sif­for och be­ta­lar – se­dan kan värl­dens högs­ta jack­pot rul­la in på bank­kon­tot Fot­not: Jack­pot­ten kan ha änd­rats ef­ter ti­di­ning­ens ut­giv­ning.

Fot­bolls­fes­ten i Ryss­land drar igång i mor­gon. Då bju­der Mul­ti­lot­to.com på en re­jäl chans för al­la svens­ka fans. 10 mil­jar­der kro­nor kan näm­li­gen de­las ut i spe­let World Cup Bil­li­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.