Hi­sto­riskt handslag – men nu då?

KIM JONG-UN: »HAR BE­SLU­TAT ATT LÄM­NA DET FÖR­FLUT­NA BA­KOM OSS«

Metro Sweden (Stockholm) - - News - FO­TO: EVAN VUCCI/AP/TT

I går möt­tes de två kärn­va­pen­mak­ter­na Nord­ko­rea och USA:s le­da­re Kim Jong-Un och Do­nald Trump för förs­ta gång­en. En hi­sto­risk be­drift, en­ligt USA-fors­ka­ren Frida Stran­ne. Men många frå­gor kvar­står ef­ter topp­mö­tet.

Nord­ko­re­as dik­ta­tor Kim Jong­Un upp­re­par sitt ode­tal­je­ra­de löfte att ar­be­ta för ett kärn­va­pen­fritt Ko­rea ef­ter topp­mö­tet med Do­nald Trump. I ut­byte lo­var USA:s pre­si­dent sä­ker­hets­ga­ran­ti­er åt lan­dets mång­å­ri­ge döds­fi­en­de. Trump sä­ger sig va­ra re­do att av­slu­ta mi­li­täröv­ning­ar­na med Syd­ko­rea.

Den ame­ri­kans­ke le­da­ren tviv­lar in­te på att Kim har är­li­ga upp­såt, ef­ter att i går ha träf­fat ho­nom för förs­ta gång­en i Sing­a­po­re.

– Så fort han är hem­ma i Nord­ko­rea kom­mer han att star­ta en pro­cess som kom­mer att gö­ra väl­digt många män­ni­skor väl­digt gla­da, sa Trump vid en lång egen press­kon­fe­rens ef­ter topp­mö­tet.

Ka­me­ror­na smattrade in­ten­sivt när Trump och Kim ti­di­ga­re un­der mor­go­nen sat­te sig ner för att skri­va un­der sitt ge­men­sam­ma do­ku­ment.

Ef­ter att ha skri­vit un­der tog de bå­da le­dar­na varand­ra le­en­de i hand.

– Ett myc­ket stort ögon­blick i värl­dens histo­ria, sam­man­fat­ta­de Trump på sin press­kon­fe­rens. Även Kim var nöjd. – Vi har haft ett hi­sto­riskt möte och be­slu­tat att läm­na det för­flut­na ba­kom oss, sa han, en­ligt AFP.

En­ligt en nyc­kel­for­mu­le­ring i tex­ten åtar sig Kim att ar­be­ta för en »to­tal kärn­va­pen­ned­rust­ning på Ko­re­a­halvön«. Sam­ma for­mu­le­ring an­vän­des ef­ter Nord­ko­re­as topp­mö­te med Syd­ko­rea i vå­ras.

Skep­ti­ker på­pe­kar att for­mu­le­ring­en är öp­pen för tolk­ning och va­ga­re än det krav som USA ti­di­ga­re ställt på Nord­ko­rea om en »full­stän­dig, ve­ri­fi­er­bar och oå­ter­kal­le­lig« av­rust­ning. Trump är dock över­ty­gad om att pro­ces­sen kom­mer att sät­tas i gång »väl­digt, väl­digt snabbt« och att den kom­mer att över­va­kas med hjälp av »en mas­sa folk« på plats i Nord­ko­rea.

Av do­ku­men­tet fram­går in­te vil­ka sä­ker­hets­ga­ran­ti­er USA är be­rett att ge Nord­ko­rea i ut­byte mot nedrustning. Men på sin press­kon­fe­rens sa Trump att han vill »stoppa krigs­öv­ning­ar­na«, san­no­likt syf­tan­de på de mi­li­täröv­ning­ar som USA och Syd­ko­rea re­gel­bun­det ge­nom­för i re­gi­o­nen, och som Nord­ko­rea upp­fat­tar som en djup pro­vo­ka­tion.

– Det kom­mer att gö­ra att vi spa­rar myc­ket peng­ar, sa Trump, som även nämn­de att han på sikt vill kun­na ta hem de runt 30 000 sol­da­ter som är sta­tio­ne­ra­de i Syd­ko­rea.

USA:s mi­li­tär har dock in­te fått någ­ra in­struk­tio­ner om att av­slu­ta öv­ning­ar­na, upp­ger en ta­les­per­son i ett ut­ta­lan­de, en­ligt Reu­ters. Trump sä­ger ock­så att Kim lo­vat att Nord­ko­rea kom­mer att för­stö­ra en test­plats för ro­bo­tar. Sank­tio­ner­na mot lan­det kom­mer dock att lig­ga kvar tills­vi­da­re, en­ligt Trump.

Pre­si­den­ten spa­ra­de in­te på sitt smic­ker av Kim. Han sä­ger sig ha lärt kän­na dik­ta­torn väl un­der mö­tet och äm­nar i fram­ti­den bju­da in ho­nom till Vi­ta Hu­set:

–Han är en väl­digt be­gå­vad man och han älskar sitt land väl­digt myc­ket.

På frå­gor om Nord­ko­re­as histo­ria av brott mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter sva­ra­de Trump kort­fat­tat:

– Vi pra­ta­de om det helt kort. De kom­mer att gö­ra sa­ker, jag tror att han vill gö­ra sa­ker.

Topp­mö­tet hölls på ho­tel­let Ca­pel­la på ön Sen­to­sa i Sing­a­po­re. Kloc­kan 09:04 lo­kal tid kom det förs­ta handsla­get. Då var det mer sam­man­bit­na mi­ner och re­ser­ve­ra­de le­en­den.

Mö­tet på tu man hand, med tol­kar när­va­ran­de, va­ra­de i om­kring tre­kvart. Där­ef­ter hölls yt­ter­li­ga­re ett möte till­sam­mans med län­der­nas de­le­ga­tio­ner, där bland and­ra ut­ri­kesmi­nist­rar­na Mi­ke Pom­peo och Ri Yong-Ho del­tog.

Det är förs­ta gång­en som en sit­tan­de ame­ri­kansk pre­si­dent träf­far Nord­ko­re­as högs­te le­da­re. Att de ens skul­le kun­na mö­tas var i stort sett otänk­bart ba­ra för någ­ra må­na­der se­dan, då de bå­da le­dar­na ut­byt­te en rad för­o­lämp­ning­ar och hot med varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.