Vi­sa din sex­u­el­la er­fa­ren­het och dra fram kon­do­men i som­mar!

En som­mar­flirt kan va­ra all­de­les, all­de­les un­der­bar. Men ock­så re­sul­te­ra i osä­kert sex – för säk­ra­re sam­lag krä­ver näm­li­gen kon­dom.

Metro Sweden (Stockholm) - - News - PEL­LE ULLHOLM

I min roll som sex­u­alupp­ly­sa­re har jag of­ta pra­tat om säk­ra­re sex el­ler sex med kon­dom, men ibland blir det som att kon­do­men in­te har nå­got med själ­va sex­et att gö­ra – som om det är två oli­ka sa­ker. Men viss­te du att det sig­na­le­rar er­fa­ren­het att ta fram en kon­dom? Många un­der­sök­ning­ar vi­sar att den kil­le som tar fram en kon­dom upp­levs som tryg­ga­re, mer om­tänk­sam, er­fa­ren och an­svars­full – och där­med som en sex­part­ner man kan slapp­na av med.

De all­ra fles­ta har allt­så en po­si­tiv at­ti­tyd till och god kunskap om kon­dom. Det är prak­ti­ken som hal­tar.

I en un­der­sök­ning från Stock­holms uni­ver­si­tet* vi­sa­de det sig att 70–80 pro­cent vil­le an­vän­da kon­dom vid se­nas­te sam­lags­sex­et med en ny el­ler till­fäl­lig part­ner. Men be­tyd­ligt fär­re gjor­de det i prak­ti­ken. För många unga hand­lar det om att få det stöd de be­hö­ver för att stär­ka själv­käns­lan så de kan nå den am­bi­tions­ni­vå som de fak­tiskt har.

Käns­lor­na är of­ta stor­mi­ga när vi ska ha sex. Det är myc­ket an­nat som kom­mer fö­re skyd­det i tan­ken, även om de fles­ta än­då hin­ner tän­ka på det – och det gäl­ler oav­sett om de har kon­dom el­ler in­te. Så ef­tersom tan­ken än­då finns där, kan den ock­så hind­ra kåt­he­ten i form av en osä­ker­het; man är in­te hund­ra pro­cent bekväm. Sex­et kan allt­så in­ne­hål­la mer av det härliga om du tar fram kon­do­men.

Det är ock­så så att de som an­vänt kon­dom många gång­er ock­så tyc­ker bätt­re om kon­do­men som pro­dukt. Öv­ning ger allt­så in­te ba­ra fär­dig­het utan ock­så sex­u­ell trygg­het.

En del kan va­ra ovil­li­ga att an­vän­da kon­dom på grund av den fy­sis­ka käns­lan, och den sak­nar in­te be­ty­del­se. Men där har da­gens kon­do­mer gått ige­nom en tek­nisk re­vo­lu­tion, många nya sor­ter har kom­mit fram med oli­ka längd, bredd och – in­te minst – tunn­het som är av en helt an­nan ka­te­go­ri.

Med det sagt be­ty­der det in­te att kon­dom all­tid är lös­ning­en. Al­la kil­lar har in­te lätt att få erek­tion var­je gång, och kon­do­men kan bli yt­ter­li­ga­re ett hin­der. Du kan än­då ha säk­ra­re sex. I stäl­let för att tän­ka pe­netra­tion (eng­els­kans in­ter­cour­se), tänk ou­ter­cour­se och an­vänd hud, mun och kön; slic­ka, sma­ka och smek – säk­ra­re sex men än­då sex­igt.

IL­LUST­RA­TION: EVA FALLSTRÖM

Kon­do­mer gör att du fram­står som en sä­ker, trygg part­ner. Trygg = av­slapp­nad = fri lejd för kåt­het!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.