Han vann »Big­gest Lo­ser« 2018 – se den otro­li­ga för­vand­ling­en

Vin­na­ren av »Big­gest lo­ser« 2018 sta­vas Vik­tor Knuts­son. 26-åring­en från Skän­ninge gick ner näs­tan hal­va sin kropps­vikt på drygt sex må­na­der. – Jag har fått själv­för­tro­en­det till­ba­ka, sä­ger han.

Metro Sweden (Stockholm) - - News - NATALIE DEMIRIAN natalie.demirian@metro.se

Vik­tor Knuts­son kam­ma­de hem en kvarts mil­jon kro­nor ef­ter att ha gått ner 46,5 pro­cent av sin ur­sprung­li­ga kropps­vikt.

To­talt gick han ner 78,1 ki­lo­gram. Startvik­ten var 167,8 ki­lo­gram och nu väger han 89,7 ki­lo­gram.

– Det var tur­bu­lent i bör­jan, men när man åk­te ut och kom till revanschen, det var inget som kun­de stoppa mig där, kän­de jag, sa han i fi­nalav­snit­tet som sän­des i Sju­an på tis­dags­kväl­len och fort­sät­ter:

– Jag har fått själv­för­tro­en­det till­ba­ka och kän­ner mig snygg.

När det stod klart att vins­ten var hans ut­brast han i ett gläd­jevrål och sä­ger att han kom­mer att fi­ra med en re­jäl ut­gång.

– Det känns un­der­bart, så jäk­la sjukt. Jag har verk­li­gen käm­pat för det här.

I fi­na­len täv­la­de ock­så Pau­li­na Rat­her Ax­els­son, 44 år från Norr­kö­ping, och hen­nes 17-åri­ge son Ibra­him Rat­her – den yngs­te del­ta­ga­ren någonsin i »Big­gest lo­ser«.

– Jag skul­le nog sä­ga att den störs­ta för­änd­ring­en är sy­nen jag har på fram­ti­den, sa Ibra­him Rat­her i pro­gram­met.

Hans pro­cen­tu­el­la vikt­ned­gång lan­da­de på 37,9 pro­cent. Han gick från 150,5 ki­lo­gram till 93,4.

Hans mam­ma Pau­li­na Rat­her Ax­els­son gick ner 29,8 i pro­cent av sin ur­sprung­li­ga kropps­vikt, från 108,6 ki­lo­gram till 76,2.

FO­TO: DANIEL OHLS­SON/TV4

Victor Knuts­son från Skän­ninge gick ner näs­tan hal­va sin kropps­vikt på drygt sex må­na­der. »Det känns un­der­bart, så jäk­la sjukt«, sä­ger den 26-åri­ge vin­na­ren av årets »Big­gest lo­ser«.

FO­TO: TV4

Pau­li­na Rat­her Ax­els­son ut­ma­na­de i fi­na­len, pre­cis som so­nen Ibra­him Rat­her.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.