15 tren­di­ga glas­ö­gon som skyd­dar mot sol­strå­lar­na

Bud­get och lyx. Som­ma­ren är här och vi är på jakt ef­ter sä­song­ens kap av sol­glas­ö­gon. Bland tren­der­na ser vi allt ifrån pa­stell­fär­ger till sol­glas­ö­gon med möns­ter och cat eye. Här listar vi sol­glas­ögontren­der­na att ha­ka på.

Metro Sweden (Stockholm) - - News -

Möns­ter

2018 hand­lar om möns­ter, det är se­dan gam­malt. Det spe­lar ing­en roll om bå­gar­na är kläd­da i blom­mor, ru­tor el­ler rän­der – välj ef­ter tyc­ke och smak.

Pastell

Vi älskar allt vad pastell he­ter bå­de när det kom­mer till plagg och sol­glas­ö­gon. Hit­tar du ett par du gillar så haf­fa.

Även knal­li­ga färger går hem minst li­ka bra.

Cat eye

Ja, cat ey­etren­den hål­ler i sig även i år och vi älskar den ele­gan­ta loo­ken. Hur myc­ket el­ler li­te cat eye du vill ha be­stäm­mer du, det finns mo­del­ler för al­la.

Trans­pa­rant

I år står de ge­nom­skin­li­ga glas­ö­go­nen högt upp på »must ha­ve«-lis­ta.

Ge­nom­skin­li­ga bå­gar är hett och vi kom­bi­ne­rar dem gär­na med spe­gel­blankt glas.

Klas­sis­ka svar­ta

Tren­der kom­mer och går – svar­ta klas­sis­ka sol­glas­ö­gon be­står. De per­fek­ta bå­gar­na som hål­ler år ut och år in är vi all­tid in­tres­se­ra­de av när de väl dy­ker upp.

Fär­gat glas

Fär­gat glas à la 90-ta­let står högt upp på vår öns­ke­lis­ta i som­mar. Det ly­ser upp vår var­dag att se värl­den ur ett ro­sa glas då och då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.