M

Metro Sweden (Stockholm) - - News -

etoo är det vik­ti­gas­te som hänt mig tror jag. Så många man hit­tat och så myc­ket mind­re en­samt det bli­vit.« Så skri­ver hon, per­so­nen ba­kom Instagram-kon­tot @pro­sti­tu­e­ra­d_­less, som med kri­stall­klart språk be­rät­tar om si­na er­fa­ren­he­ter av pro­sti­tu­tion. Hon dri­ver ett av de kon­ton som bör­ja­de synas i sam­band med upp­ro­pet #in­te­din­ho­ra, en del av #me­too.

Kvin­nor­na ba­kom kon­to­na spri­der kunskap om pro­sti­tu­tion i Sve­ri­ge. De be­rät­tar vad som sak­nas i sam­häl­lets om­hän­der­ta­gan­de och om hur vår­den bris­ter. De skild­rar tvång­ets och vål­dets många skep­na­der. Vägar­na in, och vägar­na ut.

Många föl­ja­re sva­rar att de in­te ha­de en aning om hur verk­lig­he­ten i pro­sti­tu­tion kan se ut. En del är in­te ens med­vet­na om att det ex­i­ste­rar i var­da­gens Sve­ri­ge. Men för hen­ne är var­je håll­plats i sta­den kopp­lad till en sex­träff som hon vill glöm­ma.

Des­sa Instagram­kon­ton bi­drar med fler rös­ter och ny­an­ser i de­bat­ten om sex­han­del, som un­der lång tid of­ta har fo­ku­se­rat på an­ting­en traf­fic­king el­ler på kri­tik mot den svens­ka sex­köpsla­gen.

Men som­ma­ren 2018 är det för­stås in­te det­ta som är i fo­kus, utan me­di­e­frå­gor. På ett na­vel­skå­dan­de sätt görs #me­too sy­no­nymt med bris­tan­de presse­tik. Det finns för­stås en de­batt att fö­ra här, i syn­ner­het ef­ter Upp­drag gransk­nings om­ta­la­de pro­gram, men det är in­te rätt­vist att vif­ta bort mäng­den och mång­fal­den vitt­nes­mål. Näs­tan al­la utan namn.

För jag minns bland an­nat er, al­la ni som skrev un­der #alla­vi, kvin­nor från he­la lan­det och al­la de­lar av sam­häl­let som be­rät­ta­de om hur män­ni­skor svi­kit er så fruk­tans­värt, som gjort er så il­la som barn, ton­å­ring­ar och vux­na. Jag minns hur vi möt­tes, lyss­na­de och gjor­de vårt bäs­ta för att ta emot varand­ras er­fa­ren­he­ter. Tyst­na­den som bröts, en­sam­he­ten som krymp­te.

Och på Instagram skri­ver hon: »Jag tän­ker dric­ka upp o stir­ra till­ba­ka. Jag tän­ker in­te flyt­ta på mig. Jag vill helt en­kelt in­te. Det här är min stad. Och du torsk som sit­ter mitte­mot o för­sö­ker kom­ma ihåg vem jag är – när du fat­tat det är jag re­dan hem­ma i trygg­het. Först tän­ker jag dric­ka upp i lugn o ro. Och jag har mak­ten över dig nu. Glöm in­te det.«

Glöm in­te det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.