Gods­tåg som tros ha or­sa­kat skogs­brän­der tas ur tra­fik

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Stat­li­ga gods­tågs­fö­re­ta­get Green Car­go väl­jer nu att ta en av si­na vagn­ty­per ur tra­fik, se­dan det fram­kom­mit att gnis­tor från brom­sar­na kan ha or­sa­kat fle­ra skogs­brän­der i Värm­land.

– Det är lätt att för­stå fru­stra­tio­nen från be­folk­ning och rädd­nings­tjäns­ten, sä­ger Hå­kan Sjö­ström tåg­bo­la­gets sä­ker­hets­chef.

SVT Värm­land har ti­di­ga­re i vec­kan rap­por­te­rat om att en pri­vat­per­son som bor längs en drab­bad lin­je tog bil­der av hjul och brom­sar på ett av gods­tå­gen med miss­tan­ke om fram­kal­lan­de av fa­ra för an­nan el­ler all­män­far­lig vårds­lös­het.

Green Car­go för­ne­ka­de först bris­tan­de un­der­håll och häv­da­de att al­la tåg var broms­tes­ta­de. Men nu kom­mer and­ra be­sked.

– Det är sam­ma tåg som går på sam­ma tid­ta­bell som åter­i­gen or­sa­kar det­ta. Vi ser att det är väl­digt tunga tåg som är svå­ra att han­te­ra bromsmäs­sigt. Det är en vagn­typ som är ex­tra svår att han­te­ra, sä­ger Hå­kan Sjö­ström till P4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.