Lööf på Järva­vec­kan: »Kvin­nor iso­le­ras«

Metro Sweden (Stockholm) - - Val2018 -

i an­slut­ning till för­sko­lan.

Cen­ter­par­ti­et vill änd­ra la­gen så att för­sörj­nings­stö­det ska de­las upp 50/50 mel­lan per­so­ner­na i en fa­milj. Nå­got som An­nie Lööf me­na­de ska hjäl­pa kvin­nor att få stör­re makt över sin eko­no­mi.

– Jag tyc­ker att det är fru­stre­ran­de att vi har ett bi­drags­sy­stem som kon­ser­ve­rar kon­ser­va­ti­va idéer om man­nen som fa­mil­je­för­sör­ja­re, sa An­nie Lööf till Metro in­nan sitt par­ti­ledar­tal.

att rikt­lin­jer­na änd­ras så att det finns ett krav på att bå­da per­so­ner­na i en fa­milj del­tar i till ex­em­pel SFI, prak­tik el­ler jobb­sö­kan­de för att få för­sörj­nings­stö­det. An­nars kan det dras in.

– Det skic­kar en tyd­lig sig­nal om att bå­da för­vän­tas va­ra ak­ti­va, sa An­nie Lööf.

Strax in­nan An­nie Lööf gick upp på sce­nen sam­man­fat­ta­de hon hu­vud­fo­kus i ta­let för Metro som »till­gäng­lig vård, in­teg­ra­tion och jäm­ställd­het«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.