Unga drab­bas hår­dast när kom­mun­po­li­ti­ken bris­ter S

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Debatt -

tu­di­er vi­sar hur ung­as sam­hälls­en­ga­ge­mang ökar sam­ti­digt som för­tro­en­det för de po­li­tis­ka sy­ste­men sjun­ker. Unga är mer cy­nis­ka om de­mo­kra­ti som sty­rel­seskick än fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tio­ner, och de är mind­re hopp­ful­la om möj­lig­he­ten att på­ver­ka sy­ste­met.

I vårt de­mo­kra­tis­ka sy­stem finns ett in­byggt de­mo­kra­tiskt un­der­skott för al­la med­bor­ga­re un­der 18 år, ef­tersom de sak­nar röst­rätt. Pen­sio­nä­rer har mer att sä­ga till om kring skol­po­li­ti­ken än ele­ver­na som går i sko­lan, och det är hög tid att bör­ja se unga som en vik­tig re­surs i frå­gor som rör dem själ­va. De­mo­kra­tin mås­te an­pas­sas och för­ny­as för en ny ge­ne­ra­tion och nya be­te­en­den.

I 20 år har jag ar­be­tat för barns rät­tig­he­ter – först som grun­da­re till Fri­ends, där­ef­ter på Re­ge­rings­kans­li­et, Ar­bets­för­med­ling­en, in­om nä­rings­li­vet där jag grun­da­de Re­ach for Change till­sam­mans med Kin­ne­vik – och nu se­nast som le­da­re för en ut­bild­nings­för­valt­ning i en av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner.

år val­de jag att läm­na mitt kom­mu­na­la upp­drag, ef­ter en si­tu­a­tion som blev ohåll­bar. Jag fick själv upp­le­va och bli vitt­ne till de ut­ma­ning­ar lo­kal­po­li­tik och kom­mu­nal för­valt­ning le­ver med – och de all­var­li­ga kon­se­kven­ser det får för barns och ung­as in­fly­tan­de i, och för­tro­en­de för, de­mo­kra­ti.

Brist på tid, be­red­ning, kom­pe­tens, man­dat – med tjäns­te­män som käm­par, fri­tids­po­li­ti­ker som gör så gott de kan och en un­der­fi­nan­si­e­rad lo­kal­press – och de som drab­bas först och hår­dast är de som in­te har en egen po­li­tisk röst: barn och unga.

Sig­na­ler­na om vi­kan­de för­tro­en­de för de­mo­kra­tin är all­var­li­ga. Li­ka vik­tigt som det är att tit­ta på de hö­ger­po­pu­lis­tis­ka rö­rel­ser­nas fram­gång­ar runt om i värl­den och de­ras in­ver­kan på de­mo­kra­tin, är det att för­stå hur unga i Sve­ri­ge har det i dag.

En la­vinar­tad ök­ning av psykisk ohäl­sa, barn som väx­er upp i so­ci­al ut­satt­het och som får säm­re häl­sa, säm­re ut­bild­ning och säm­re livs­kva­li­tet än si­na jämn­å­ri­ga.

As­si­stans med barn till funk­tions­va­ri­a­tio­ner dras ned, och för barn i asyl­pro­ces­sen är li­vet oför­ut­säg­bart.

Barn­kon­ven­tio­nen blir lag 2020 men ga­pet mel­lan te­o­ri och prak­tik är för stort.

men det är in­te för­sent. För sam­ti­digt som lo­kal­po­li­tik och de­mo­kra­ti har sto­ra ut­ma­ning­ar, bär den ock­så på lös­ning­ar­na. Det är i ar­be­tet när­mast barn och unga, allt­så i kom­mu­ner­na, som det finns störst möj­lig­het att ska­pa ett de­mo­kra­tiskt sy­stem för fram­ti­den.

Det är där­för jag har ini­ti­e­rat #Youth2020, som i tors­dags in­led­des till­sam­mans med 100 unga och vux­na de­mo­kra­ti­ak­ti­vis­ter och barn­rätts­käm­par. På oli­ka sätt och med oli­ka er­fa­ren­he­ter an­vän­der vi nu barn­per­spek­ti­vet för att ska­pa en de­mo­kra­ti för fram­ti­den. På fre­dag läm­nar vi en lis­ta med för­slag till re­ge­ring­en, och vi har skapat en fond för att sä­ker­stäl­la det fort­sat­ta ar­be­tet.

I sep­tem­ber är det val i Sve­ri­ge. Oav­sett ut­gång be­hö­ver vi ut­veck­la ar­bets­for­mer för po­li­tik och de­mo­kra­ti som mö­ter unga.

Så vad är par­ti­er­nas svar på hur vi ska vän­da ut­veck­ling­en och fram­tids­säk­ra de­mo­kra­tin?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.