F

Metro Sweden (Stockholm) - - Torsdag Med Metro -

ör en så kal­lad lek­man som lä­ser många sex­u­al­brotts-do­mar mås­te man ju få und­ra. Det finns all­tid en för­nums­tig kör av »rätts­sä­ker­het främst«-ut­ro­pa­re. Men den­na kör tycks mis­sa att vi ju in­te har nå­gon re­ell rätts­sä­ker­het här. För al­la de fram­för allt kvin­nor och barn som år­li­gen ut­sätts för oli­ka ty­per av över­grepp så känns rätts­sä­ker­he­ten av­läg­sen. Var är vår sä­ker­het? Var är vår trygg­het? Och vad är odd­sen för att han (i nästin­till 100 pro­cent av fal­len är för­ö­va­ren en han) döms?

Som en lek­man som lä­ser do­mar så mås­te man ju und­ra. Vad krävs, vad ska krä­vas för att kun­na dö­mas för sex­u­al­brott i Sve­ri­ge? Om man till ex­em­pel an­mä­ler att en man ut­an ens sam­tyc­ke pe­ne­tre­rat en med fing­rar i en bad­tun­na för 10 år se­dan, och kan pre­sen­te­ra fler­ta­let vitt­nen? Ska det krä­vas en un­der­vat­tens­film från själ­va hän­del­sen för fäl­lan­de dom? Om vi nu ska ha 10–15 års pre­skrip­tions­tid för våld­täkt, vad ska då krä­vas för att nå­gon alls ska kun­na bli dömd för en våld­täkt som sked­de för så pass många år se­dan?

Rätts­sä­ker­het mås­te gå åt bäg­ge håll. Be­rät­ta gär­na mer om vik­ten av just rätts­sä­ker­het för den unga kvin­na som våld­togs på ett ho­tell­rum ny­li­gen, men där gär­nings­man­nen fri­a­des ef­tersom nämn­de­män­nen an­såg att: »Det har in­te va­rit frå­gan om nå­got bråk el­ler slags­mål, så som man tän­ker sig att en våld­täkt ska va­ra«. Trots att kvin­nan i frå­ga ha­de svå­ra ska­dor plus ett vitt­ne. Pre­di­ka mer om rätts­sä­ker­het till de min­derå­ri­ga flic­kor i Norr­land vars våld­täkts­man fick så kal­lad straff­ra­batt (2 års fäng­el­se, för 6 våld­täk­ter) för att han var 15, 16 och 18 år när våld­täk­ter­na sked­de. Håll ett för­nums­tigt brand­tal om vik­ten av rätts­sä­ker­het till al­la de barn som två vux­na brö­der för­grep sig på ota­li­ga gång­er, men som fick sänk­ta straff av hov­rät­ten och att det i do­men nämns att bar­nen ock­så haft en vän­skaps­re­la­tion med gär­nings­män­nen. Se al­la of­fer, al­la som tving­as le­va med trau­ma och skam i ögo­nen och mo­ti­ve­ra var­för så otro­ligt få av al­la an­mäl­ning­ar om sex­u­al­brott ens le­der till åtal.

Rätts­sä­ker­het för al­la har vi den dag då po­li­sen slip­per läg­ga an­mäl­ning­ar på hög, me­dan of­fer tving­as mö­ta si­na för­ö­va­re i vän­tan på »re­sur­ser«. Den dag då rätts­vä­sen­det slu­tar va­ra ett pat­ri­ar­kalt träsk. Då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.