16-åring miss­tänks ha döds­ho­tat åkla­ga­re – un­der ut­red­ning om pi­stol­tvång

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

ut­red­ning mot 16-åring­en. Då miss­tänks han ha gett sig på åkla­ga­ren via so­ci­a­la me­di­er. Poj­ken ska ha lagt ut två bil­der på Snapchat som in­ne­hål­lit hot rik­ta­de mot åkla­ga­ren i den­nes tjäns­teut­öv­ning.

På den ena bil­den syns en trö­ja med en text på som en­ligt åta­let är lik­vär­dig med »hämnd«, och med den till­hö­ran­de tex­ten »Var­je hund har sin dag« följt av två pi­sto­le­mo­jis.

På den and­ra bil­den syns en per­son med rå­nar­lu­va och tex­ten »Knul­la åkla­ga­ren«.

Den ho­ta­de åkla­ga­ren har be­rät­tat att hon upp­fat­ta­de det he­la som »obe­hag­ligt« och att hon är av »upp­fatt­ning­en att den miss­tänk­te in­te har någ­ra grän­ser« och »är ka­pa­bel till vad som helst«.

Ho­ten led­de ock­så till att åkla­gar­kam­ma­ren fick vid­ta vis­sa åt­gär­der.

Poj­ken åta­la­des för bland an­nat grov fridskränk­ning och ola­ga fri­hets­be­rö­van­de mot flic­kan. Han åta­la­des även för hot mot tjäns­te­man. Nu på­går rät­te­gång­en.

– Med an­led­ning av det gäl­ler så pass unga per­so­ner hålls hu­vud­för­hand­ling­ar­na bakom stäng­da dör­rar. Jag vill in­te ut­ta­la mig mer än så, sä­ger åkla­ga­re Jesper Pau­lan­der, som ta­git över må­let.

Slut­plä­de­ring­en i rät­te­gång­en hålls på fre­dag. Jesper Pau­lan­der vill in­te ut­ta­la sig om vad det rör sig om för straff­vär­de i det här spe­ci­fi­ka fal­let.

– För en 16-åring lig­ger ni­vån på en fjär­de­del av straff­vär­det och för den här ty­pen av brott för en vux­en per­son bör­jar straff­ska­lan på ett års fäng­el­se, och grov fridskränk­ning bör­jar på nio må­na­ders fäng­el­se, mer än så vill jag in­te sä­ga in­nan jag tit­tat när­ma­re på det­ta, sä­ger han.

Metro har sökt poj­kens ad­vo­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.