Så ska eye trac­king gö­ra dig till en bätt­re esport-spe­la­re

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Tech -

För­ra vec­kan lan­se­ra­des Ali­en­wa­re Aca­de­my. En slags »plug­ga på di­stans«lös­ning för folk som vill bli bätt­re på Coun­ter stri­ke. Med hjälp av oli­ka upp­drag och övningar ska du sko­las till att age­ra li­te mer som proff­sen.

Ett av hjälp­med­len som an­vänds i öv­ning­ar­na är eye trac­king, allt­så en tek­nik som vi­sar var på skär­men du tit­tar. Metro Esport ring­de upp svens­ka fö­re­ta­get To­bii som ut­veck­lat tek­ni­ken för att ta re­da på hur det är tänkt att fun­ge­ra.

– Pla­nen är att du tit­tar på en öv­nings­vi­deo där du lär dig nå­got som du sen för­sö­ker ap­pli­ce­ra när du spe­lar. Vi har byggt oli­ka verk­tyg. En av öv­ning­ar­na mä­ter till ex­em­pel din re­ak­tions­tid och sen blir du ran­kad guld, sil­ver el­ler brons. Guld be­ty­der att du är på ung­e­fär sam­ma ni­vå som proff­sen, sä­ger To­bi­is pro­dukt­chef Mar­tin Lind­gren.

Lek­tio­ner­na har ta­gits fram till­sam­mans med CSla­get Team Liquid och kan ge spe­la­re tips på hur de ska för­de­la sin upp­märk­sam­het. Ett om­rå­de där det är »enormt sto­ra skill­na­der mel­lan proffs och ama­tö­rer«, en­ligt Lind­gren.

To­bii tog ett re­jält kliv in i espor­ten i sam­band med tur­ne­ring­en Ele­a­gue där de­ras tek­nik an­vän­des i re­pri­ser för att vi­sa hur topp­spe­lar­na age­ra­de med blic­ken. Ef­ter att täv­ling­en hål­lits i Boston i bör­jan av året vak­na­de in­tres­set för eye trac­king på all­var.

– Fle­ra proffslag kon­tak­ta­de oss och und­ra­de hur de kun­de an­vän­da tek­ni­ken. De är väl­digt in­tres­se­ra­de av att ha eye trac­king. Fram­förallt la­gens coacher för att tek­ni­ken kan för­kor­ta ti­den det tar för dem att tit­ta på spe­ci­fi­ka se­kven­ser i en match där de vill ve­ta vad de kun­de ha gjort an­norlun­da, sä­ger han.

Se­dan dess finns tek­ni­ken hos fle­ra proffslag. Vil­ka lag det hand­lar om, utö­ver Team Liquid, vill

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.