Metro Esport tea­mar upp med Dream­hack i som­mar

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Pre­cis som un­der vin­ter­upp­la­gan av Dream­hack för­ra året är Metro Esport stolt me­die­part­ner för eve­ne­mang­et som be­tytt myc­ket för fram­väx­ten av den svens­ka ga­ming­kul­tu­ren.

– Vi är myc­ket gla­da att åter­i­gen pre­sen­te­ra Metro Esport som me­di­a­part­ner till som­mar­fes­ti­va­len. Årets fes­ti­val är fylld med in­ne­håll. Esport i världs­klass där 3,5 mil­jo­ner kro­nor står på spel, li­ve­mu­sik med Re­bec­ca & Fio­na, ett me­gastort ut­om­hus­om­rå­de, pro­va på nya »Call of Duty Black Ops 4« och träf­fa di­na vän­ner och ido­ler från nä­tet, sä­ger To­mas Lyc­ke­dal på Dream­hack.

Sam­ar­be­tet in­ne­bär att du på Metro Esports sajt och ka­na­ler får de se­nas­te ny­he­ter­na från täv­ling­ar­na, lä­sa om in­tres­san­ta pro­fi­ler och se vad som hän­der på fes­ti­val­gol­vet. En stor ny­het för i år är att Metro Esport kom­mer att ha sin egen mon­ter.

– Att sam­ar­be­ta med Dream­hack un­der som­mar­fes­ti­va­len är stort. Det är det ul­ti­ma­ta ut­tryc­ket för pas­sion när tu­sen­tals per­so­ner, från Sve­ri­ge och världen över, sam­las kring sitt ge­men­sam­ma in­tres­se. Sche­mat är späc­kat och vi på Metro Esport ska gö­ra allt för att ge er lä­sa­re och tit­ta­re den ul­ti­ma­ta in­blic­ken. I år kom­mer vi ock­så att fin­nas på gol­vet i Metro Esports egen mon­ter i D-hal­len. Kom för­bi och säg hej, sä­ger Metro Esports re­dak­tör Er­ik Glanell.

För­u­tom klas­sis­ka ar­tik­lar och vi­de­oin­slag kom­mer Metro Esport även att spe­la in en podcast i mon­tern un­der Dream­hack Sum­mer. Bland gäs­ter­na finns fle­ra spän­nan­de per­son­lig­he­ter in­om espor­ten. Dream­hack och Metro Esport är med and­ra ord en rik­tigt grym kom­bo.

–Om Metro Esport och Dream­hack var en duo i Su­per Smash Brot­hers ha­de Adam »Ar­ma­da« Lind­gren och bror­san Andreas »Andro­id« Lind­gren in­te haft en chans, sä­ger Er­ik Glanell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.