Spa­ni­en spar­ka­de trä­na­ren – en dag fö­re VM

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

An­led­ning­en är, en­ligt Mar­ca, att för­bun­det känt sig för­råd­da när Lo­pete­gui pre­sen­te­ra­des som Re­al Madrids näs­ta trä­na­re i tis­dags. Det ut­an att för­bun­det in­for­me­rats.

– Att Re­al Madrid le­tar ef­ter en coach och att de le­tar ef­ter den bäs­ta har jag ingen­ting att sä­ga om. Men trä­na­ren, me­dan han är an­ställd av det spans­ka för­bun­det, kan in­te gö­ra på det här sät­tet. Jag fick ve­ta det via någ­ra sam­tal fem mi­nu­ter in­nan det blev of­fi­ci­ellt, sä­ger den spans­ka för­bunds­pre­si­den­ten Lu­is Ru­bi­a­les på en press­kon­fe­rens.

Se­na­re i går med­de­la­de spans­ka för­bun­det att den for­ne lands­lags­bac­ken Fer­nan­do Hierro tar över la­get. En­ligt Mar­ca var spe­lar­na emot be­slu­tet att spar­ka Lo­pete­gui.

In­led­nings­vis var tan­ken att han skul­le le­da Spa­ni­en un­der VM, för att se­dan läm­na upp­dra­get som för­bunds­kap­ten och fo­ku­se­ra på Re­al Madrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.