Nu bör­jar fot­bolls­fes­ten!

Fot­boll. Kväl­lens öpp­nings­match mel­lan Ryss­land och Sau­dia­ra­bi­en är start­skot­tet för fot­bolls-VM 2018. Sau­di­er­nas upp­gift är tuff, vi­sar histo­ri­ken. En värd­na­tion har näm­li­gen ald­rig för­lo­rat sin VM-pre­miär.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - FILIP HÄGGBERG filip.hagg­berg@metro.se

Ing­en hem­ma­na­tion har nå­gon­sin för­lo­rat en VM-pre­miär. Frå­gan är om Krasno­dar-stjär­nan Fjo­dor Smo­lov och hans Ryss­land kan för­länga den svi­ten när fot­bolls-VM drar i gång i kväll?

Årets sto­ra fot­bolls­fest är här. 32 lag från al­la världs­de­lar gör upp om världs­mäs­tar­ti­teln med start i kväll.

I öpp­nings­mat­chen ställs värd­na­tio­nen Ryss­land mot Sau­dia­ra­bi­en, av många ran­kat som tur­ne­ring­ens säms­ta lag. Och det är in­te det en­da som ta­lar emot sau­di­er­na.

Årets VM blir det 21:a i ord­ning­en och i de 20 ti­di­ga­re tur­ne­ring­ar­na har värd­na­tio­nen ald­rig för­lo­rat sin förs­ta match. Men det är ingen­ting som skräm­mer Sau­dia­ra­bi­en, en­ligt la­gets ar­gen­tins­ke för­bunds­kap­ten Ju­an An­to­nio Piz­zi.

– Spe­lar­na är för­be­red­da på vad de kan för­vän­ta sig i Ryss­land och vad vi för­vän­tar oss av dem, så vi är re­do att pre­ste­ra vårt all­ra bäs­ta. Vi ser fram emot VM ut­an räds­la, sä­ger han en­ligt Arab News.

Men la­get ha­de kun­nat kom­ma till Ryss­land i bätt­re form, i al­la fall re­sul­tatmäs­sigt. I si­na tre se­nas­te landskamper in­för VM har Sau­dia­ra­bi­en för­lo­rat samt­li­ga. Mot­stån­det har dock va­rit tufft i form av Ita­li­en, Pe­ru och Tyskland. I gen­re­pet mot tys­kar­na föll Sau­dia­ra­bi­en med 1–2, men la­get fick ta emot lovord ef­ter in­sat­sen där de pres­sa­de den re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren.

Rys­sar­na då? En­ligt sta­tisti­ken kom­mer de att ta minst en po­äng – och den blir av allt att dö­ma nöd­vän­dig för att se­dan ta sig vi­da­re från grupp A. Se­dan väntar tuf­fa­re mot­stånd i form av Egyp­ten och Uru­gu­ay.

Ba­ra en gång ti­di­ga­re har en värd­na­tion miss­lyc­kats med att ta sig vi­da­re från grupp­spe­let – Syd­af­ri­ka 2010. För att und­vi­ka det be­hö­ver rys­sar­na si­na fans, me­nar rys­ke an­fal­la­ren Ar­tem Dzyu­ba.

– Det här är det störs­ta som hän­der i vå­ra liv och vi be­hö­ver stöd från he­la lan­det. Vi kom­mer att kri­ga, vi kom­mer få käm­pa – sen kan ni dö­ma oss. Vi vill vin­na, sä­ger han en­ligt Four Four Two.

Ryss­land mis­sa­de VM 2006 och 2010, men del­tog i Bra­si­li­en 2014 och åk­te ut i grupp­spe­let.

Sau­dia­ra­bi­en mis­sa­de de två se­nas­te mäs­ter­ska­pen, men var dessförinnan med i fy­ra ra­ka VM. Det bäs­ta man åstad­kom­mit var i USA 1994, där det blev åt­ton­dels­fi­nal. Väl där blev det för­lust mot Sve­ri­ge.

De två öv­ri­ga la­gen i grup­pen, Egyp­ten och Uru­gu­ay, möts i mor­gon.

»Vi kom­mer att kri­ga, vi kom­mer få käm­pa – sen kan ni dö­ma oss.«

Rys­ka an­fal­la­ren Ar­tem Dzyu­ba hop­pas på hem­ma­publi­kens stöd un­der VM.

FOTO: DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY

FOTO: IBL

Sau­dia­ra­bi­en im­po­ne­ra­de i sitt VM-gen­rep mot de re­ge­ran­de världs­mäs­tar­na Tyskland i fre­dags. I kväll mö­ter de värd­na­tio­nen Ryss­land i VM-pre­miä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.