PRE­MIÄR FÖR DET NYA SUPERLOTTOT - MED 10 MIL­JAR­DER I JACKPOTTEN

Saj­ten max­ar pot­ten la­gom till fot­bolls­fes­ten I Ryss­land Nor­den­che­fe: "Den högs­ta jackpotten I världen just nu"

Metro Sweden (Stockholm) - - Annons Från Multilotto - Fot­not: Jackpotten i World Cup Bil­li­on kan ha änd­rats ef­ter tid­ning­ens ut­giv­ning.

La­gom till VM släp­per saj­ten Mul­ti­lot­to.com en rik­tig bomb. Nya spe­let World Cup Bil­li­on har pre­miär ikväll – med 10 mil­jar­der

kro­nor i pot­ten. Så läm­nar man si­na ra­der till su­per­pot­ten – in­nan det är för sent.

Det är många som har vän­tat otå­ligt på att fot­bolls­fes­ten i Ryss­land ska dra igång. När det nu är dags vet fot­bolls­fe­bern inga grän­ser – och det sam­ma gäl­ler hos Mul­ti­lot­to.com. Saj­ten bju­der på sitt mest max­a­de lot­te­ri nå­gon­sin och las­tar in 10 mil­jar­der i pot­ten.

– Det är verk­li­gen ett max­at spel och det känns otro­ligt spän­nan­de att vi er­bju­der den ab­so­lut högs­ta jackpotten i världen just nu, sä­ger An­ders, Nor­den­chef på Mul­ti­lot­to.

Det nya spe­let he­ter World Cup Bil­li­on och är en hop­slag­ning mel­lan två av saj­tens po­pu­lä­ra lot­te­ri­er. Sex da­gar i vec­kan un­der he­la tur­ne­ring­en kom­mer World Cup Bil­li­on att ha drag­ning och var­je gång står 10 mil­jar­der på spel. Peng­ar som allt­så kan ham­na på ett svenskt bank­kon­to re­dan i kväll.

"Skul­le vär­ma hjär­tat"

– Vi vill ge al­la vå­ra spe­la­re chan­sen att ta hem en ex­trem vinst i som­mar och själv­klart skul­le det vär­ma ex­tra i hjär­tat om peng­ar­na gick till en svensk, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to.

Den som tar hem pot­ten blir in­te ba­ra ofant­ligt rik, ut­an kan även ti­tu­le­ra sig svensk mäs­ta­re i lot­to­vins­ter. Det nu­va­ran­de re­kor­det lig­ger näm­li­gen på cir­ka 200 mil­jo­ner kro­nor, så tar en svensk hem pot­ten i kväll får vi en ny re­kord­hål­la­re – så här i mäs­ter­skaps­ti­der.

–Det är på ti­den att det svens­ka re­kor­det slås och vad ha­de pas­sat bätt­re än att kros­sa det mitt un­der VM, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to.

Tar ba­ra en mi­nut

Vill man va­ra med i mil­jar­d­jak­ten från start så kan man gå in på mul­ti­lot­to.com re­dan nu. Där hit­tar man en­kelt till World Cup Bil­li­ons och spe­lar val­fritt an­tal ra­der till kväl­lens drag­ning – det he­la tar in­te mer än nå­gon mi­nut. Re­dan i kväll kan allt­så mil­jar­der­na de­las ut och den som vill ha chan­sen på den förs­ta me­ga-pot­ten bör in­te vän­ta allt för länge. Om ba­ra någ­ra tim­mar är det drag­ning och då kan en en­sam vin­na­re få in 10 mil­jar­der på kon­tot

I kväll är det dags för den förs­ta drag­ning­en i det helt nya spe­let World Cup Bil­li­on. 10 mil­jar­der kro­nor lig­ger i pot­ten och väntar på att skyff­las ut till en vin­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.