Ro­hin­gy­er i My­an­mar

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Ro­hin­gy­er­na är en­ligt FN en av värl­dens mest ut­sat­ta och för­följ­da mi­no­ri­te­ter.

Se­dan lan­dets själv­stän­dig­het 1948 be­räk­nas cir­ka 1,5 mil­jo­ner ro­hin­gy­er ha tving­ats läm­na si­na hem på grund av för­föl­jel­ser.

Hund­ra­tu­sen­tals mus­li­mer är nu på flykt se­dan de­ras by­ar bränts ned och män­ni­skor dö­dats. Den my­an­ma­ris­ka mi­li­tä­ren häv­dar att man ge­nom­för in­sat­ser mot »ex­trem­ter­ro­ris­ter«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.