Metro går mot tren­den – nu har vi fler lä­sa­re än Syd­svens­kan

Bil­der­na på bar­nen som har på sig slö­ja och som ber i en svensk sko­la har de­lats tu­sen­tals gång­er de se­nas­te da­gar­na. Men bil­der­na är åt­ta år gam­la och tex­ten som de sprids till­sam­mans med stäm­mer in­te.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - DAVID PETERSON david.peterson@metro.se

»I allt fler sko­lor tving­as nu svens­ka små­barn som in­te fat­tar nå­got om re­li­gi­o­ner att knä­bö­ja och be till Al­lah. Löfvens mål är glas­klart, Sve­ri­ge skall bli mus­limskt och den dum­ma jä­veln tror att han själv ska få sty­ra.«

Så står det i ett Fa­ce­book-in­lägg som har de­lats tu­sen­tals gång­er de se­nas­te da­gar­na. In­läg­get har pub­li­ce­rats bå­de av de­bat­tö­ren Jan Sjun­nes­son och av Fa­ce­book-si­dan Den Gal­na San­ning­en.

Un­der tex­ten finns ett an­tal bil­der som vi­sar barn som är kläd­da i slö­ja och som ber på en mat­ta. Bil­der­na är tag­na i sam­band med en ar­ti­kel som pub­li­ce­ra­des i Kristi­an­stads­bla­det den 22 maj 2010. I ar­ti­keln står det att två lä­ra­re ta­git fram idén med att lå­ta el­ver­na pro­va på varand­ras kul­tu­rer. Ti­di­ga­re har and­ra ele­ver be­rät­tat om julaf­ton och en­ligt lä­rar­na var tan­ken att in­te­gre­ra ele­ver­na med varand­ra.

Att det skul­le hand­la om att bar­nen tving­a­des be till Al­lah stäm­mer allt­så in­te.

På­stå­en­det om att stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfvens (S) mål skul­le va­ra att Sve­ri­ge ska bli mus­limskt stäm­mer in­te hel­ler. På So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas hem­si­da skri­ver par­ti­et att de vill vär­na re­li­gi­ons­fri­he­ten och att al­la män­ni­skor ska kun­na ut­ö­va sin tro. Ett av So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas vallöf­ten är dess­utom att för­bju­da re­li­gö­sa frisko­lor.

–I svensk sko­la ska det va­ra lä­ra­re och pe­da­go­ger som styr, in­te präs­ter och ima­mer. Just nu kan vi in­te ga­ran­te­ra att det är så. Det är ett all­var­ligt pro­blem, sa ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S) när för­sla­get pre­sen­te­ra­des un­der en press­träff i vå­ras.

En­ligt An­na Am­bro­se, un­der­vis­nings­råd på Skol­ver­ket, finns det ing­en san­ning i på­stå­en­det om att den svens­ka sko­lan hål­ler på att bli mus­limsk. Tvärtom har kris­ten­do­men en viss sär­ställ­ning en­ligt lä­ro­pla­nen. Stort fo­kus ska lig­ga på »kris­ten­do­mens roll i sko­lan och på hem­or­ten förr i ti­den«.

Det som nämns om re­li­gi­ons­kun­skap i det cen­tra­la in­ne­hål­let i kurs­pla­nen är att ele­ver i års­kurs 1–3 ska lä­ra sig om »någ­ra hög­ti­der, sym­bo­ler och be­rät­tel­ser in­om kris­ten­dom, islam och ju­den­dom«. Och så har det sett ut länge, en­ligt An­na Am­bro­se.

– Och där är det helt upp till lä­ra­ren att av­gö­ra vad som be­döms som rim­ligt ut­i­från ele­ver­nas när­om­rå­de. Det kan hand­la om att gö­ra ett be­sök i en kyr­ka, en sy­na­go­ga el­ler en mos­ké. Al­ter­na­tivt att man bju­der in nå­gon som kan vi­sa ett kors, en bö­ne­mat­ta el­ler en kip­pa, till ex­em­pel. Kra­vet är, lik­som i all an­nan un­der­vis­ning, att skol­verk­sam­he­ten ska byg­ga på att va­ra all­si­dig och ob­jek­tiv, sä­ger An­na Am­bro­se.

»I svensk sko­la ska det va­ra lä­ra­re och pe­da­go­ger som styr, in­te präs­ter och ima­mer.« Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S)

Hur ser du på på­stå­en­det att ele­ver tving­as till­bed­ja Al­lah?

– Det är näs­tan skratt­re­tan­de, och jag vå­gar lo­va att det in­te finns någon­ting som ty­der på att den svens­ka sko­lan är på väg att bli mus­limsk. Att man vi­sar ele­ver­na hur en bö­ne­mat­ta ser ut be­ty­der san­no­likt in­te att bar­nen häng­er sig till nå­gon re­li­gi­ons­dyr­kan.

När Vi­ral­granska­ren sö­ker på bil­den vi­sar det sig att den dykt upp på en mängd oli­ka saj­ter ef­ter att den pub­li­ce­ra­des i Kristi­an­stads­bla­det.

FOTO: FA­CE­BOOK

In­läg­get som fått sprid­ning de se­nas­te da­gar­na – med fle­ra år gamm­la bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.