40 år se­dan »Gre­a­se« slog ned som en blixt

Vad ha­de Car­rie Fisher med Gre­a­se att gö­ra? Och hur många tuggum­min gick egent­li­gen åt un­der in­spel­ning­en av fil­men? Metro re­der ut sa­ker­na du in­te viss­te att du vil­le ve­ta om mu­si­kal­klas­si­kern.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - FOTO: PARAMOUNT PICTURES, UNSPLASH, RICCARDO GHILARDI/WIKIMEDIA COMMONS KÄLLOR: IMDB, ABC NEWS, PEOPLE MAGAZINE OCH ENTERTAINMENT WEEKLY Text: Na­ta­lie De­mi­ri­an

1 Klas­si­ker kom till sent

»Ho­pe­less­ly de­vo­ted to you« skrevs och spe­la­des in ef­ter att fil­men re­dan var fär­di­gin­spe­lad.

Pro­du­cen­ter­na kän­de att de be­höv­de en stark bal­lad, så de bad Oli­via Newton-John att kom­ma till­ba­ka för att fil­ma när hon sjung­er den. Lå­ten blev se­dan Oscarsno­mi­ne­rad.

2 In­te i high school-ål­der

De fles­ta av skå­de­spe­lar­na var be­tyd­ligt äld­re än si­na high school-år (där ele­ver nor­malt är mel­lan 14 och 18 år gam­la). När fil­men bör­ja­de spe­las in i ju­ni 1977 var Stoc­kard Chan­ning 33 år, Mi­chael Tuc­ci 31 år, Ja­mie Don­nel­ly 30 år, An­net­te Char­les 29 år, Oli­via NewtonJohn 28 år, Bar­ry Pearl 27 år, Jeff Co­na­way 26 år, Di­di Conn 25 år, John Tra­vol­ta 23 år, Kel­ly Ward 20 år, Ed­die De­e­zen 20 år och Lo­ren­zo La­mas 19 år.

3 Tjä­nat stor­ko­van

Fil­mens bud­get var på 6 mil­jo­ner dol­lar, cir­ka 52,2 mil­jo­ner svens­ka kro­nor. Fram till de­cem­ber 2017 ha­de fil­men dra­git in mer än 3,4 mil­jar­der svens­ka kro­nor, vil­ket gör »Gre­a­se« till den mu­sikal­film som dra­git in mest peng­ar ge­nom ti­der­na, en­ligt IMDB.

4 Iko­nis­ka byx­or

Oli­via Newton-John äger fort­fa­ran­de San­dys skinn­byx­or, men har in­te an­vänt dem se­dan film­in­spel­ning­ar­na, skri­ver People.

5 Bra tugg på in­spel­ning

En­semb­len ska ha tug­gat he­la 100 000 tuggum­min un­der in­spel­ning­ar­na, vil­ket i så fall be­ty­der att de tug­ga­de drygt 5 000 tuggum­min per dag.

6 Dod­dy im­pro­vi­se­ra­de

Den po­pu­lä­ra »Blon­de pi­ne­app­le«re­pli­ken var im­pro­vi­se­rad av Bar­ry Pearl (Dod­dy).

7 Mu­si­ka­len kom först

»Gre­a­se«-mu­si­ka­len ha­de pre­miär för förs­ta gång­en 1971, och sju år se­na­re kom fil­men.

8 Fi­scher San­dy-ak­tu­ell

Det var in­te all­tid själv­klart att San­dy och Dan­ny skul­le spe­las av Oli­via Newton-John och John Tra­vol­ta. Hen­ry Wink­ler var först tänkt som Dan­ny Zu­ko, me­dan skå­de­spe­lers­kor som var påtänk­ta rol­len som San­dy in­klu­de­ra­de bland and­ra Car­rie Fisher (bil­den), Su­san Dey, De­bo­rah Raf­fin och Ma­rie Os­mond.

9 Ke­nic­kie vil­le sjunga

Jeff Co­na­way, som spe­la­de Ke­nic­kie, skul­le egent­li­gen ha sjung­it »Gre­a­sed light­ning«, men John Trav­lo­ta vil­le ha lå­ten i stäl­let, och fick den.

10 Jeff blev miss­bru­ka­re

Me­dan de spe­la­de in det mu­si­ka­lis­ka num­ret till »Gre­a­sed light­ning« ska­da­des Jeff Co­na­way i en olyc­ka och gjor­de il­la sin rygg. Han bör­ja­de ta smärt­stil­lan­de me­di­cin, som se­na­re led­de till ett miss­bruk av re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del, al­ko­hol och dro­ger. Han dog år 2011, 60 år gam­mal.

FOTO: MOVIESTORE/REX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.