El­va män smyg­fil­ma­des och ut­pres­sa­des av trans­sex­u­ell vid sex­köp

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

kräv­de dem på peng­ar för att in­te av­slö­ja för de­ras nä­ra och kä­ra vad de haft för sig i lä­gen­he­ten, sä­ger åkla­ga­re Lu­kas Eriks­son.

To­talt hand­lar det om el­va män som pressats på peng­ar. En av män­nen be­ta­la­de 100 000 kro­nor, en an­nan be­ta­la­de 50 000 kro­nor, en­ligt åta­let.

upp­da­ga­des då nå­gon av män­nen vän­de sig till po­li­sen. Sam­ti­digt som män­nen är upp­sat­ta som mål­sä­ga­re i det ak­tu­el­la må­let, har fle­ra av dem straf­fats för själ­va sex­kö­pet.

– Att kö­pa sex av pro­sti­tu­e­ra­de är ett brott. Det finns någ­ra av män­nen som har åta­lats och and­ra som har fått straf­fö­re­läg­gan­de, sä­ger Lu­kas Eriks­son.

För själ­va ut­press­ning­en har en 42-årig kvin­na och en 41-årig man åta­lats. Det hand­lar om ut­press­ning, för­sök till ut­press­ning och krän­kan­de fo­to­gra­fe­ring. Brot­ten ska ha be­gåtts för­ra hös­ten. Dess­utom har pa­ret åta­lats för kopp­le­ri, och kvin­nan har även åta­lats för olov­lig iden­ti­tets­an­vänd­ning.

hyrt ett an­tal lä­gen­he­ter i Stock­holm i and­ra hand, och där­ef­ter för­med­lat dem till pro­sti­tu­e­ra­de. En ka­pad iden­ti­tet har an­vänts. Det hand­lar om en kvinn­lig pro­du­cent som ar­be­tat med ett an­tal väl­kän­da tv-pro­duk­tio­ner.

I här­van ut­reds yt­ter­li­ga­re fle­ra per­so­ner för brott. Rät­te­gång­en mot pa­ret, som del­vis har er­känt, ska av­slu­tas näs­ta vec­ka.

– Det är en mas­siv be­vis­ning och han har med den bak­grun­den er­känt, sä­ger ad­vo­kat Mar­tin Cull­berg, som för­sva­rar man­nen.

Metro har sökt kvin­nans ad­vo­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.