Löfven kom­men­te­rar Eskilstu­nas tig­ge­ri­för­bud: »Det är in­tres­sant«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Eskilstu­nas po­li­tis­ka ma­jo­ri­tet – som är en ko­a­li­tion mel­lan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mo­de­ra­ter­na och Cen­ter­par­ti­et – har dri­vit ige­nom ett för­slag om att den som äg­nar sig åt »pas­siv peng­ain­sam­ling« på all­män plats mås­te sö­ka till­stånd hos po­li­sen från och med den 1 ok­to­ber. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na stöd­de för­sla­get, till skill­nad från Väns­ter­par­ti­et, Mil­jö­par­ti­et, Li­be­ra­ler­na och Krist­de­mo­kra­ter­na som rös­ta­de nej.

Sta­dens kom­mu­nal­råd Jim­my Jans­son (S) sä­ger som väx­er fram vid si­dan av, som är lag­löst. Det här är ett förs­ta steg.

Re­ge­ring­en har dock inga lik­nan­de pla­ner på na­tio­nell ni­vå, en­ligt Löfven, som in­te hel­ler stöd­jer Mo­de­ra­ter­nas och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas för­slag på ett na­tio­nellt tig­ge­ri­för­bud.

– Jag tyc­ker det är ett in­tres­sant för­slag, att om man vill gö­ra det­ta (tig­ga) får sö­ka till­stånd, sä­ger Löfven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.