Stu­die: Allt fler över­le­ver can­cer – dras­tisk ök­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

för kvin­nor. Och för 30 år se­dan var mot­sva­ran­de siff­ror ba­ra 39 re­spek­ti­ve 49 pro­cent.

– Det är en fan­tas­tisk ut­veck­ling, även om vi som ar­be­tar med det­ta na­tur­ligt­vis öns­kar sto­ra, snab­ba, ge­nom­brott. Men så är det of­tast in­te. I stäl­let är det de små ste­gens fram­gång­ar vi ser, sä­ger Jan Ze­de­ni­us, pro­fes­sor och me­di­cinskt sak­kun­nig på Can­cer­fon­den.

Can­cer är dock ba­ra ett sam­lings­namn för en rad oli­ka ty­per av sjuk­do­mar, al­la med oli­ka ty­per av be­hand­ling­ar och pro­gno­ser. Men även bland vis­sa di­a­gno­ser med säm­re pro­gnos har det skett en ut­veck­ling. Lung­can­cer är den can­cer­form som flest pa­ti­en­ter dör av. Och för kvin­nor har den be­räk­na­de re­la­ti­va ti­o­år­sö­ver­lev­na­den i den­na sjuk­dom ökat från 11 till 17 pro­cent de se­nas­te tio åren. För män är över­lev­na­den säm­re, knappt 11 pro­cent, men den är än­då bätt­re än för tio år se­dan.

där över­lev­na­den ökat dra­ma­tiskt är can­cer i blo­det, nå­got som drab­bar cir­ka 4 500 svens­kar per år. I grup­pen lymf­om har över­lev­na­den de se­nas­te tio åren ökat från 50 pro­cent för bå­da kö­nen till 61 pro­cent för män och 65 pro­cent för kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.