För­sö­ker lug­na Spa­ni­en ef­ter chock­be­ske­det

Metro Sweden (Stockholm) - - Fotbolls-Vm 2018 -

läm­na sitt jobb för lands­la­get. Det spans­ka för­bun­det fick ing­et ve­ta i för­väg och sva­ra­de med att spar­ka Lo­pete­gui – två da­gar fö­re VM-pre­miä­ren mot gran­nen Por­tu­gal.

Spans­ka me­di­e­upp­gif­ter gjor­de gäl­lan­de att spelar­trup­pen väd­ja­de om att ha kvar ho­nom över tur­ne­ring­en. Nu för­sö­ker lag­kap­te­nen Ser­gio Ra­mos, som kom­mer ha Lo­pete­gui som trä­na­re i Re­al Madrid näs­ta sä­song, lug­na det spans­ka fol­ket in­för VM-pre­miä­ren.

»Vi är lands­la­get, vi re­pre­sen­te­rar en sköld, vå­ra fär­ger, vå­ra sup­port­rar och vårt land. Vårt an­svar och vår hän­gi­ven­het är hos er och för er. I går, i dag och i mor­gon, till­sam­mans. Fram­åt Spa­ni­en«, skri­ver han på Instagram.

Även Fer­nan­do Hi­er­ro, som blixtin­kal­lats till pos­ten som spansk för­bunds­kap­ten över VM, vill to­na ner oro­lig­he­ter­na.

– Det här kan in­te va­ra en ur­säkt för att in­te gå mot de mål vi ha­de, och det är att käm­pa om VM­gul­det. La­get är väl­digt ex­al­te­rat, vi vet att vi har en bra chans och mås­te fo­ku­se­ra på det. Vi ska änd­ra så li­te vi kan, sä­ger han.

Spa­ni­ens mot­stån­da­re i »sla­get om den ibe­ris­ka halvön«, Por­tu­gal, har kla­rat sig ut­an skan­dal­ru­bri­ker in­för tur­ne­ring­en.

La­get kom­mer till VM som re­ge­ran­de Eu­ro­pa­mäs­ta­re, men nämns in­te som en av de sto­ra fa­vo­ri­ter­na att slåss om gul­det i som­mar.

– Mat­cher mel­lan Spa­ni­en och Por­tu­gal är all­tid spe­ci­el­la. Vi mås­te gö­ra vårt ab­so­lut bäs­ta och jag är sä­ker på att he­la la­get kom­mer att kri­ga, sä­ger den por­tu­gi­sis­ka mitt­fäl­ta­ren Jo­ao Ma­rio.

Grann­län­der­na har stött på varand­ra i sto­ra mäs­ter­skap ti­di­ga­re på 2010-ta­let. I VM-åt­ton­dels­fi­na­len i Syd­af­ri­ka vann Spa­ni­en med 1–0, och span­jo­rer­na stod ock­så som seg­ra­re i EM-se­mi­fi­na­len 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.