Så många läg­ger skuld på våld­täkts­ut­sat­ta

Stu­die. 3 800 per­so­ner har ta­git ställ­ning till oli­ka fik­ti­va våld­täkts­sce­na­ri­er och gra­de­rat hur myc­ket den brotts­ut­sat­ta »får skyl­la sig själv«. Det för en av­hand­ling från Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, som vi­sar att många skuld­be­läg­ger.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - ANJA HAGLUND/TT

Brott. Att läg­ga skuld på våld­täktsof­fer fö­re­kom­mer värl­den över. I en ny svensk av­hand­ling an­ser över hälf­ten av de sva­ran­de att våld­täktsof­fer i nå­gon mån får skyl­la sig själ­va. Of­tast be­ror det på för­do­mar hos dem som skuld­be­läg­ger, sna­ra­re än om­stän­dig­he­ter­na kring själ­va våld­täk­ten.

Hon följ­de med fel man hem från kro­gen, hon drack för myc­ket sprit på fel fest med fel kil­lar, hon sän­de ut fel sig­na­ler med sin kor­ta kjol.

Många trod­de kanske att den ti­den när skul­den la­des på våld­täktsoff­ret, sna­ra­re än för­ö­va­ren, var för­bi. Men en ny av­hand­ling vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, i vil­ken 3 800 per­so­ner tes­tats, vi­sar att många är be­red­da att skuld­be­läg­ga of­fer för våld­täk­ter, i al­la fall i nå­gon mån.

Per­so­ner­na ställ­des in­för fle­ra fik­ti­va våld­täkts­si­tu­a­tio­ner, ex­em­pel­vis en våld­täkt på en fest där bå­da ha­de druc­kit al­ko­hol, och en våld­täkt i hem­met ef­ter att en kvin­na bju­dit hem tre man­li­ga kol­le­gor ef­ter en mid­dag ute.

Per­so­ner­na fick gra­de­ra hur myc­ket off­ret fick skyl­la sig själv på en ska­la från 1 till 7, där ett be­tyd­de ing­en skuld alls.

Över hälf­ten skuld­be­la­de i nå­gon me­ning off­ret. De fles­ta av des­sa låg dock lågt på ska­lan.

– Det är många som skuld­be­läg­ger, men kanske in­te så myc­ket, kon­sta­te­rar Kerstin Adolfs­son, dok­to­rand som skri­vit av­hand­ling­en.

Men vad be­ror det egent­li­gen på att vis­sa skuld­be­läg­ger off­ret?

En­ligt av­hand­ling­en hand­lar det sna­ra­re om förutfattade meningar, än fak­to­rer som har att gö­ra med den spe­ci­fi­ka våld­täkts­si­tu­a­tio­nen.

– Om man tror att våld­täkt mest hand­lar om en främ­man­de man som hop­par på en kvin­na ut­om­hus när det är mörkt har man en väl­digt snäv bild av vad våld­täkt är. Träf­far en så­dan per­son nå­gon som i stäl­let bli­vit ut­satt av sin part­ner el­ler på en fest, är det stör­re risk att den per­so­nen skuld­be­läg­ger off­ret helt en­kelt för att man in­te har för­stå­el­se för att det ock­så är en våld­täkt, sä­ger Kerstin Adolfs­son.

Tyd­li­ga si­tu­a­tions­fak­to­rer, som off­rets ål­der el­ler om det ha­de fö­re­kom­mit våld, på­ver­ka­de in­te skuldbeläggandet. Dä­re­mot var de som tror på så kal­la­de våld­täktsmy­ter mer be­näg­na att skuld­be­läg­ga, en­ligt av­hand­ling­en.

– Det kan hand­la om att man tror att över­falls­våld­täk­ter är myc­ket van­li­ga­re än vad det är, att de fles­ta våld­täkt­san­kla­gel­ser är fals­ka, el­ler att man har en na­iv syn på vil­ka det är som våld­tar, sä­ger Kerstin Adolfs­son.

And­ra per­son­li­ga fak­to­rer

som be­tyd­de myc­ket för att en per­son skuld­be­la­de off­ret var hur man upp­fat­ta­de sam­tyc­ke, och att man kän­de låg sym­pa­ti för den ut­sat­ta.

Per­so­ner som ut­satts för grupp­våld­täkt skuld­be­la­des ock­så mer än de som ut­satts av en en­sam för­ö­va­re.

Är du för­vå­nad över att för­do­mar­na spe­la­de så

»Om man tror att våld­täkt mest hand­lar om en man som hop­par på en kvin­na ut­om­hus när det är mörkt har man en väl­digt snäv bild av vad våld­täkt är.« Dok­to­ran­den Ka­rin Adolfs­son vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet lig­ger bakom stu­di­en.

»Förutfattade meningar går att för­änd­ra.«

Kerstin Adolfs­son om att skuldbeläggandet går att bry­ta. FOTO: JOHAN WINGBORG

stor roll jäm­fört med brotts­si­tu­a­tio­ner­na?

– In­te för­vå­nad, men jag trod­de kanske att det skul­le spe­la li­te mer roll vil­ken si­tu­a­tion det var, fram­för allt när det gäl­ler vål­det, sä­ger Kerstin Adolfs­son.

Att or­sa­ker­na till skuld­be­läg­gan­de främst lig­ger i per­son­li­ga fak­to­rer in­ne­bär sam­ti­digt att det går att bry­ta, fram­hål­ler hon.

– Förutfattade meningar går att för­änd­ra. Kan vi öka kun­ska­pen och för­änd­ra folks at­ti­ty­der skul­le det kun­na le­da till att fler vå­gar be­rät­ta om sin ut­satt­het, att fler vå­gar an­mä­la och att fler ak­tivt vå­gar del­ta i en po­lis­ut­red­ning, sä­ger hon.

FOTO: PEXELS

En av­hand­ling från Gö­te­borgs uni­ver­si­tet vi­sar att över hälf­ten av de 3 800 till­frå­ga­de skuld­be­läg­ger våld­täktsof­fer i nå­gon me­ning. Kvin­nan på bil­den har ing­et med ar­ti­keln att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.