Al­li­an­sen styr med väns­tern

Po­li­tik. Al­li­an­sen och väns­ter­bloc­ket med V, Fi och MP in­le­der ett val­tek­niskt sam­ar­be­te i Gö­te­borg. Det in­ne­bär att den bor­ger­li­ga al­li­an­sen tar över och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för­lo­rar mak­ten.

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes - TT

Lä­get i Gö­te­borg har ef­ter val­nat­ten va­rit låst. Med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (7 man­dat) och det lo­ka­la upp­stickar­par­ti­et De­mo­kra­ter­na (14 man­dat) har si­tu­a­tio­nen kom­pli­ce­rats och ing­et av de tra­di­tio­nel­la bloc­ken kan ska­pa ma­jo­ri­tet.

Men nu lö­ses knu­ten upp på ett okon­ven­tio­nellt och ovän­tat sätt. Ge­nom en val­tek­nisk över­ens­kom­mel­se gör nu Al­li­an­sen upp med det röd­grön­ro­sa bloc­ket som pre­sen­te­ra­des un­der går­da­gen. Beske­det in­ne­bär att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för­lo­rar po­si­tio­ner och in­fly­tan­de i nämn­der och i bo­lag.

– Det finns ing­en po­li­tisk upp­gö­rel­se bakom över­ens­kom­mel­sen. Det hand­lar om en val­tek­nisk upp­gö­rel­se en­ligt prax­is, sä­ger Ax­el Jo­sefson (M) som kom­mer att ta över som ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Men Al­li­ans­sty­ret är ett mi­no­ri­tet­s­ty­re och de kom­mer att tving­as sö­ka stöd i full­mäk­ti­ge bå­de till hö­ger och väns­ter.

– Vi har in­te ma­jo­ri­tet. Vi är öd­mju­ka och ska för­sö­ka kla­ra av att le­da kom­mu­nen un­der de kom­man­de fy­ra åren, sä­ger David Le­ga (KD).

»Det finns ing­en po­li­tisk upp­gö­rel­se.«

Ax­el Jo­sefson (M), ny ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

FOTO: THOMAS JOHANSSON/TT

I Gö­te­borg in­le­der Al­li­an­sen och väns­ter­bloc­ket med V, Fi och MP ett val­tek­niskt sam­ar­be­te med He­le­ne Oden­jung (FP), David Le­ga (KD), Em­myly Bön­fors (C) och Ax­el Jo­sefson (M), som in­te är med på bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.