Le­ga­li­se­ring på gång

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

MEXIKO. Mex­i­kos in­ri­kesmi­nis­ter, Ol­ga Sán­chez Cor­dero, har upp­gett att hon kom­mer att läg­ga fram ett för­slag om att le­ga­li­se­ra ma­riju­a­na för privat bruk, rap­por­te­rar AFP. Mex­i­kos pre­si­dent Andrés Ma­nu­el López Obra­dor, som till­trä­der sin post i de­cem­ber, har gett Cor­dero fritt hand­lings­ut­rym­me. Skul­le för­sla­get gå ige­nom skul­le Mexiko bli det tred­je lan­det i värl­den som le­ga­li­se­rar ma­riju­a­na för privat bruk. Le­ga­li­se­ring­en skul­le in­ne­bä­ra ett skif­te i lan­dets drog­po­li­tik som ti­di­ga­re va­rit myc­ket sträng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.