Så blev re­sul­ta­tet i kon­gressva­let

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

Vid mel­lanårsva­let till kon­gres­sen val­des al­la 435 le­da­mö­ter­na i re­pre­sen­tant­hu­set samt 35 av se­na­tens 100 le­da­mö­ter (33 om­val och två fyll­nads­val). Fö­re va­let ha­de Re­pu­bli­ka­ner­na ma­jo­ri­te­ten i bå­da kam­rar­na, med 235 le­da­mö­ter i re­pre­sen­tant­hu­set och 51 i se­na­ten.

På morgon­tim­mar­na ef­ter va­let stod det klart De­mo­kra­ter­na tar över mak­ten i re­pre­sen­tant­hu­set och Re­pu­bli­ka­ner­na be­hål­ler sty­ret i se­na­ten.

Så här såg det ut i röst­räk­ning­en i går strax ef­ter kloc­kan 11 svensk tid:

Se­na­ten: Re­pu­bli­ka­ner­na har säk­rat 52 och De­mo­kra­ter­na 45 av de 100 plat­ser­na.

Re­pre­sen­tant­hu­set: Re­pu­bli­ka­ner­na har säk­rat 195 och De­mo­kra­ter­na 219 av de 435 plat­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.