»Al­la bor­de väg­ra job­ba för spel­bo­lag – de för­stör liv«

Nätca­si­non. Jag vill in­te bi­dra till att för­stö­ra män­ni­skor och de­ras med­män­ni­skors liv och ska­pa tra­ge­di­er, skri­ver system­ut­veck­la­ren Alex­an­der Forselius som har be­slu­tat att ald­rig ar­be­ta för nätca­si­non och bet­tingsaj­ter.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - ALEX­AN­DER FORSELIUS, SPELUTVECKLARE

Den se­nas­te ti­den har pro­ble­ma­ti­ken med nätca­si­non va­rit på ta­pe­ten. Ny­li­gen be­slu­ta­de tid­ning­en Off­si­de att in­te läng­re ta emot an­non­ser från oli­ka bet­ting­bo­lag, det­ta trots att tid­ning­en då går mis­te om en halv mil­jon kro­nor om året i ute­bliv­na in­täk­ter. Jag blev rik­tigt glad när jag läs­te det­ta, att peng­ar in­te all­tid får sty­ra.

Då jag själv

är system­ut­veck­la­re, som be­sit­ter en av de mest ef­ter­trak­ta­de kom­pe­ten­ser­na på ar­bets­mark­na­den, och även dri­ver eget kon­sult­bo­lag in­om IT, får jag dag­li­gen mäng­der av job­ber­bju­dan­den från oli­ka re­kry­te­ra­re som le­tar folk till al­la des­sa fö­re­tag som byg­ger des­sa nätca­si­non som för­stör män­ni­skors liv.

Jag har un­der de se­nas­te vec­kor­na läst om per­so­ner som in­te ba­ra för­stört sin egen eko­no­mi med des­sa spel, ut­an även satt si­na när­stå­en­de i sto­ra skul­der.

Swelogs pre­ve­lans­stu­die från 2015 vi­sa­de att var ti­on­de man lö­per risk för spel­pro­blem och att pro­blem­spe­lan­det är van­li­gast bland män mel­lan 25–44 år.

2016 var­na­de spel­be­ro­en­de­ex­per­ten Thomas Nils­son i SVT Nyheter att själv­mord är van­li­ga­re bland spel­miss­bru­ka­re än bland per­so­ner med al­ko­ho­loch drog­pro­blem.

Näs­ta år trä­der

en ny spel­lag­stift­ning i kraft. Den kom­mer in­ne­bä­ra att spel­bo­lag som vill ver­ka på den svens­ka mark­na­den ska ha li­cens. Det ställs krav på att al­la spe­la­re ska re­gi­stre­ra sig och bonus får ba­ra be­ta­las ut en gång. Det får in­te ver­ka va­ra lät­ta­re att vin­na än vad som egent­li­gen är fal­let och man ska ock­så kun­na spär­ra sig själv för spel på al­la spel­bo­lag ge­nom ett centralt re­gis­ter.

Min för­hopp­ning är att den nya la­gen ska mins­ka pro­ble­ma­ti­ken med spel­be­ro­en­de och dess de­struk­ti­va ef­fek­ter. Om man vill slu­ta spe­la så ska det va­ra möj­ligt. Om man in­te läng­re kan spe­la ano­nymt så bor­de det bli lät­ta­re att hål­la koll på sitt spe­lan­de.

Men jag an­ser

att det in­te ba­ra räc­ker med nya la­gar. Jag an­ser att al­la vi som ar­be­tar in­om re­la­te­ra­de bran­scher mås­te ta vårt mo­ra­lis­ka an­svar. Jag har där­för valt och gö­ra som tid­ning­en Off­si­de, jag har gått ut klart och tyd­ligt med att jag in­te vill job­ba för ca­si­no­bo­la­gen.

Jag vill in­te bi­dra till att för­stö­ra män­ni­skor och de­ras med­män­ni­skors liv och ska­pa tra­ge­di­er, och jag är rent av för­ban­nad över att det ens får ex­i­ste­ra i vårt an­nars så väl­ord­na­de ri­ke där and­ra sam­hälls­far­li­ga va­ror och tjäns­ter re­gle­ras hårt. Jag an­ser att spel­bo­la­gens verk­sam­het är som »eko­no­mis­ka atom­bom­ber« med tan­ke dess de­struk­ti­va kon­se­kven­ser det får för de som fast­nat i spel­be­ro­en­de.

Det spe­lar ing­en

roll hur myc­ket fö­re­ta­gen vill glas­sa min an­ställ­ning med gra­tis bo­stad, läsk, mat, ping­is­bord, ut­lands­re­sor och hög lön. För den lö­nen kom­mer ju fak­tiskt ifrån män­ni­skor som spe­lat bort allt de har i si­na liv och jag vill in­te le­va på and­ras olycka.

Där­för off­rar jag chan­sen att job­ba för dem ef­tersom jag vill stäv­ja ut­veck­ling­en där många liv för­störs av al­la nätca­si­non.

FOTO: SHANE ROUNCE/UNSPLASH

Det har var­nats för att själv­mord är van­li­ga­re bland spel­miss­bru­ka­re än bland per­so­ner med al­ko­hol- och drog­pro­blem, skri­ver Alex­an­der Forselius.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.