Sex ovär­der­li­ga tips om per­son­li­ga brev för den som ald­rig skri­vit ett

Jobb. Ska du sö­ka pra­oplats? El­ler är 2019 året då du för förs­ta gång­en ska sö­ka som­mar­jobb? Cv-ex­per­ten Bir­git­ta Möl­ler ger si­na bäs­ta tips för hur ditt per­son­li­ga brev blir in­tres­se­väc­kan­de.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - AN­NA ÅSLUND

»Get them at hel­lo« 1

In­led in­te ditt brev med att skri­va vad du he­ter och hur gam­mal du är. Bör­ja i stäl­let med nå­got som fång­ar lä­sa­rens upp­märk­sam­het. Om du sö­ker ett jobb där tek­nis­ka kun­ska­per är vik­tigt kan du lyf­ta di­na eg­na er­fa­ren­he­ter ge­nom att till skri­va »Jag har ploc­kat isär och satt ihop mo­to­rer se­dan jag var 10 år«.

Ha en ru­brik 2

Om du skri­ver i ett do­ku­ment på da­torn kan du in­le­da med en ru­brik på en rad som sam­man­fat­tar vem du är, ex­em­pel­vis »Ser­vice­in­rik­tad och punkt­lig med va­na att le­da 4–10 per­so­ner«. Om du skic­kar ett mejl så kan du an­vän­da äm­nes­ra­den som ru­brik.

Tänk in­te »Jag har in­te gjort nå­got« 3

Att ha spe­lat ett in­stru­ment, ut­ö­vat en sport, va­rit ak­tiv i en för­e­ning el­ler klippt gran­nens gräs­mat­ta på som­rar­na är al­la ex­em­pel på er­fa­ren­he­ter som har lärt dig nå­got. Sam­man­fat­ta di­na lär­do­mar i en lis­ta. Kanske har du lärt dig punkt­lig­het, pla­ne­ring och nog­grann­het? El­ler har du er­fa­ren­het av att pra­ta in­för and­ra och job­ba un­der tids­press?

Sam­la på bra ci­tat 4

Gör en va­na av att sam­la in bra ci­tat, in­tyg, och re­fe­ren­ser från and­ra. Om du har fått ett om­dö­me från en ti­di­ga­re pra­oplats, som­mar­jobb, trä­na­re el­ler lä­ra­re kan du an­vän­da det i ditt per­son­li­ga brev el­ler överst i ditt cv. Ett bra ci­tat från nå­gon an­nan fång­ar lä­sa­rens in­tres­se och blir in­di­rekt en re­fe­rens som vi­sar hur du fun­ge­rar på en ar­bets­plats.

Und­vik floskler 5

Ta bort al­la ord som »fram­gångs­rik« och »jät­te­bra«. Det är svårt för lä­sa­ren att sät­ta »jät­te­bra« i ett sam­man­hang när det in­te fram­går vad du jäm­för med. An­vänd i stäl­let ak­ti­va verb som »pla­ne­ra­de«, »ge­nom­för­de«, »pre­sen­te­ra­de« och »ser­ve­ra­de«.

FOTO: UNSPLASH

Ska du sö­ka ditt förs­ta jobb? Vi lå­ter en ex­pert tip­sa om hur du får till ett rik­tigt bra per­son­ligt brev.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.