Där­för stäm­mer hund­ra­tu­sen­tals bo­lag ef­ter dammka­ta­strof

Bra­si­li­en. En ad­vo­kat­fir­ma som re­pre­sen­te­rar 240 000 män­ni­skor som drab­ba­des när en gruv­damm kol­lap­sa­de i Bra­si­li­en 2015 stäm­mer gruv­fö­re­ta­get BHP Bil­li­ton.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - TT

Ka­ta­stro­fen vid Sa­mar­co­dam­men or­sa­ka­de 19 män­ni­skors död och led­de till en av de värs­ta mil­jö­ka­ta­stro­fer­na i lan­dets histo­ria. Gruv­fö­re­ta­get, som är brit­tisk-au­stra­liskt, stäms på fem mil­jar­der pund å de 240 000 män­ni­skor som be­döms ha drab­bats väg­nar, samt för 24 re­gi­o­na­la re­ge­ring­ar och 11 000 fö­re­tag.

När dam­men brast for­sa­de le­rigt, gif­tigt vat­ten fram och för­stör­de hund­ra­tals hem och fis­ke­vat­ten, samt öde­la­de sko­gar och gjor­de att tu­sen­tals män­ni­skor längs flo­den Rio Do­ce för­lo­ra­de sitt dricks­vat­ten. Stäm­ning­en läm­na­des in till en dom­stol i Li­ver- pool på mån­da­gen och be­skrivs va­ra ett av de störs­ta må­len i brit­tiskt rätts­vä­sen. Gru­van ägs av Sa­mar­co som är samägt av bra­si­li­ans­ka Va­le och brit­tisk-au­stra­lis­ka BHP Bil­li­ton.

Även ti­di­ga­re har ju­ri­dis­ka över­ens­kom­mel­ser träf­fats ef­ter ka­ta­stro­fen.

I maj 2016 god­kän­de en do­ma­re att de an­sva­ri­ga fö­re­ta­gen ska be­ta­la mot­sva­ran­de drygt 45 mil­jar­der kro­nor un­der 15 år för att täc­ka och re­pa­re­ra ska­dor­na.

FOTO: FELIPE DANA/AP/TT

Föröd­el­sen ef­ter dam­mo­lyc­kan i no­vem­ber 2015 var enorm. Här ses två rädd­nings­ar­be­ta­re som sö­ker ef­ter of­fer där sta­den Ben­to Rod­ri­gue ti­di­ga­re låg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.