Tips på out­fits som gör dig oe­mot­stånd­lig på förs­ta dej­ten

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Text: Cas­sand­ra Lundgren

Förs­ta dej­ten. På sön­dag är det Sing­les day. In­te för upp­klädd men hel­ler in­te för var­dag­lig. Det kan ibland va­ra trix­igt att lyc­kas med den per­fek­ta out­fi­ten in­för förs­ta dej­ten. Här lis­tar vi plag­gen som hjäl­per dig att fixa den per­fek­ta loo­ken på ett kick.

Den per­fek­ta väs­kan

→ En så­dan där som var­ken är för stor el­ler li­ten ut­an per­fekt mått för att kun­na in­ne­hål­la allt du kan tän­kas be­hö­va un­der en förs­ta dejt. Just nu äls­kar vi al­la mo­del­ler i oli­ka djur­möns­ter!

Over­si­ze-klän­ning

Fin­byx­or

→ De där byx­or­na med hög, ståt­lig mid­ja el­ler fi­na­re ma­te­ri­al­val pas­sar per­fekt in­för förs­ta dej­ten och går att mat­cha med allt från en fin blus el­ler skjor­ta till topp el­ler lin­ne. Välj det du kän­ner dig mest be­kväm i.

Ove­rall/jump­su­it

Det per­fek­ta plag­get som en­kelt går att klä upp och ner be­ro­en­de på vad du mat­char till den. Ska du på en fi­na­re mid­dag så pas­sar det yp­per­ligt att pim­pa ove­ral­len med ett par klac­kar. Ska ni på en drink så kan ett par cow­boy­boots va­ra rät­ta va­let.

Hu­vud­bo­nad

Vi kan in­te få nog av stil­säk­ra hu­vud­bo­na­der just nu. Sjö­manskep­sen är en rik­tig fa­vo­rit som pas­sar till det mesta. Bas­kern li­kaså. Di­a­dem är en an­nan fa­vo­rit vi mer än gär­na pim­par out­fi­ten till förs­ta dej­ten med.

Ac­ces­so­a­rer

Den per­fek­ta out­fi­ten full­bor­das med rätt ac­ces­so­a­rer. Just nu vill vi ha stör­re ör­häng­en som tar plats. Sto­ra ring­ar i öro­nen pas­sar till det mesta och kom­mer i en rad oli­ka pris­klas­ser.

FO­TO: PEX­ELS

Gå ige­nom gar­de­ro­ben el­ler ge dig ut på en shop­pingrun­da – på förs­ta dej­ten gäl­ler det att vi­sa sig från sin bäs­ta si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.